Programový výber


Programový výber máte k dispozícii vtedy, ak váš dôchodok z 1. piliera (resp. súčet dôchodkov, ktoré poberáte) je vyšší ako referenčná suma. Referenčnú sumu každý rok určí Sociálna poisťovňa. Na rok 2022 je referenčná suma vo výške 508.9 eur. Programový výber je zo všetkých možností najviac flexibilný a dáva vám najväčšiu slobodu v rozhodovaní o svojich úsporach:
  • celú sumu si môžete nechať vyplatiť jednorázovo
  • časť sumy vám vyplatia jednorázovo a časť vo forme mesačnej renty
  • celú sumu si môžete nechať vyplácať formou mesačnej renty
Programový výber nie je poistným produktom, vaše úspory zostávajú v DSS-ke, s ktorou uzavriete dohodu o vyplácaní dôchodku programovým výberom. V dohode bude uvedené, v akej mesačnej výške alebo ako dlho chcete dôchodok poberať. Aj počas poberania dôchodku, môžete meniť výšku dôchodku a dobu vyplácania. Dôchodok vám bude DSS-ka vyplácať, až kým sa všetky úspory na vašom dôchodkovom účte nevyčerpajú.

Vprípade smrti sú nevyčerpané peniaze na vašom osobnom dôchodkovom účte predmetom dedenia.

Programový výber si môžete dohodnúť aj v inej DSS-ke než v tej, v ktorej ste si sporili. Z údajov Allianz SDSS vyplýva, že väčšina sporiteľov, ktorí majú nárok na programový výber si zvolia jednorázový výber celej nasporenej sumy.

Programový výber - nízka nasporená suma

Ak vaša nasporená suma v 2. pilieri je veľmi nízka, žiadna poisťovňa vám neponúkne doživotný dôchodok. Inými slovami, vaše úspory nepostačujú na zakúpenie doživotného dôchodku. V takomto prípade, je určený dočasný dôchodok, resp. programový výber v režime malá nasporená suma. To znamená, že DSSka vám bude vyplácať mesačnú rentu dovtedy, kým vám nevyplatí všetky nasporené peniaze. Výška mesačnej renty (dôchodku) môže byť maximálne v sume mediánu. Medián vypočítava každý rok Sociálna poisťovňa a na rok 2022 je určený vo výške 14,9 eur.

2021-05-11-vyplata-z-2-pilieraTAB
Pozn.: V tabuľke neporovnávame dôchodky v režime malá nasporená suma.
> späť