Investovanie a sporenie v banke

Anna Macaláková
Téme sa venujeme s Annou Macalákovou, riaditeľkou J&T banky. Svoje otázky môžete posielať do 31.5.2016

J&T Banka
 • 02.06.2016 - Chcem sa opýtať, všade čítam o vysokom zisku pri dlhodobom investovaní v akciách. Som v druhom pilieri cez 10 rokov stále v akciovom fonde a je to aj celkom pravidelné sporenie, výnos za celé obdobie mám cca 16%. Myslíte, že to je ten brutálny výnos z akcií? Alebo 10 rokov je málo? Alebo máme neschopných ľudí, ktorí to investujú? ... potom ma je ťažko presvedčiť, že mám nakúpiť akcie :)
  03.06.2016 - Pri investovaní do podielových fondov je dôležité poznať nielen stratégiu fondu pri zostavovaní skladby podkladových aktív fondu, čiže, či sa jedná napríklad o peňažný, dlhopisový alebo už spomínaný akciový fond, ale aj jeho stratégiu v oblasti rizika. Správcovská spoločnosť spravujúca akciový fond určený pre druhý pilier dôchodkového sporenia má samozrejme iný prístup k riziku ako pri spravovaní samostatného otvoreného podielového fondu, do ktorého si investíciu vyberie klient sám. Rôzne výnosy v prípade akciových fondov nie je možné prisudzovať len šikovnosti portfólio manažéra, je potrebné ich vnímať ako súhrn viacerých aspektov, napríklad investičný horizont, riziková stratégia ako aj samotná investičná stratégia správcu fondu. Z historického hľadiska vieme, že akciový trh v absolútnych číslach rastie, hoci sa nevyhne rôznym výkyvom. Preto aj pri investovaní do akcií je dobré danú investíciu rozdeliť do viacerých oblastí v závislosti od investičného profilu klienta.
 • 01.06.2016 - Čo je to "success fee"? Pri ktorých investíciach a v akom prípade ho investor musí platiť?
  03.06.2016 - S pojmom success fee sa pri investičných nástrojoch stretávame pri aktívne spravovaných investíciách, ako napríklad pri podielových fondoch či hedge fondoch. Okrem vstupného prípadne výstupného poplatku či poplatku za správu je s investovaním do fondov spojený aj poplatok za zisk, t. j. „úspešnú“ správu fondu, tzv. success fee, ktorého podmienkou je nárast hodnoty podielových listov. Odmena za výkon fondu môže byť vyčíslená podľa rôznych parametrov, ktoré určuje správcovská spoločnosť. Tá má jasne nastavené pravidlá, vždy sú uvedené v štatúte fondu. Success fee je však vo väčšine prípadov limitovaný a klient neplatí správcovi za každé zvýšenie hodnoty fondu, ale len za také, ktoré presiahne určitú hranicu. Alebo fond voči ktorému sa porovnáva (benchmark) prekoná doposiaľ najvyššiu dosiahnutú hodnotu.
 • 30.05.2016 - Aký máte názor na investovanie do korporátnych dlhopisov v JT banke? Konkrétne EPH 4,2% 2018 a TMR 1. Ďakujem.
  03.06.2016 - V oboch prípadoch sa jedná o etablované a úspešné spoločnosti, ktoré sú lídrami vo svojom odbore nielen na Slovensku a v Českej republike, ale aj v stredoeurópskom regióne. Bezprostredná blízkosť podnikateľských aktivít týchto spoločností je jednou z hlavných výhod, klienti majú možnosť oboznámiť sa s jednotlivými oblasťami podnikania týchto spoločností a tým lepšie navnímať, kam investujú svoje finančné prostriedky. Aktivity oboch spoločností, myslím, netreba bližšie predstavovať, za zmienku stojí, že v oboch prípadoch ide o slovenské korporátne dlhopisy s výhodnou formou daňového zaťaženia.

   
 • 24.05.2016 - Chcem si pravidelne každý mesiac odkladať cca 50-80 eur. Sporiť chcem dlhodobo, 10 rokov, alebo aj dlhšie. Nemám ale záujem o klasické sporenie v banke. Akceptujem nižšiu až strednú mieru rizika. Aké produkty sú na to vhodné?
  25.05.2016 - Najvhodnejšie sú na to investičné produkty, ktoré z dlhšieho časového hľadiska ponúkajú vyššie výnosy v porovnaní s klasickými bankovými sporiacimi riešeniami. Máme na mysli najmä podielové fondy s dobre diverzifikovanou stratégiou zameranou na viacero druhov aktív. To by malo zabezpečiť, že by sa fondom malo dariť pri rôznych situáciách na trhoch a v rôznych fázach ekonomického cyklu.
 • 22.05.2016 - Môže sa stať, že podielový fond skrachuje? Ak by skrachoval, sú peniaze v ňom vložené nejako chránené?
  25.05.2016 - Majetok v podielových fondoch je oddelený od majetku správcovskej spoločnosti. NBS a depozitár dozerajú na činnosť správcovskej spoločnosti, aby sa vylúčila manipulácia s majetkom, ktorá by mohla poškodiť podielnikov. Ak by pri tejto činnosti kontrolné orgány zlyhali, podielnik môže na nich podať žalobu. V prípade krachu správcovskej spoločnosti NBS jednoducho určí nového správcu pre tieto fondy a prevedie ich pod jeho správu.
 • 21.05.2016 - Od investovania ma odrádzajú poplatky, nerozumiem im. Chcem sa opýtať, minimálne koľko percent by mala zarobiť moja investícia, aby bolo dosť aj na poplatky aj aby mi niečo ostalo. Môže sa mi stať, že celý výnos zhltnú poplatky?
  25.05.2016 - Poplatky sú rôzne v závislosti od investičného nástroja a jeho sprostredkovateľa. Ich výšku ovplyvňuje aj mnoho iných faktorov. Pri podielových fondoch sú s investovaním spojené predovšetkým vstupné a výstupné poplatky a poplatok za správu, ten je však už zahrnutý v cene podielového listu. Výška vstupných a či výstupných poplatkov sa môže pohybovať od nula do rádovo piatich percent.  Väčšinou platí pravidlo, že ak si sprostredkovateľ účtuje vstupný poplatok, potom odpúšťa výstupný a vice versa. Výška správcovského poplatku sa pohybuje orientačne od 0,5 do dvoch percent. Poplatkov sa netreba báť, vždy sa dajú nájsť napríklad na internetovej stránke správcovskej spoločnosti či sprostredkovateľa.
 • 20.05.2016 - V súvislosti s investovaním sa často spomína majetkový účet. Čo je to? Na čo je potrebný?
  25.05.2016 - To, na čo slúži v prípade peňazí bežný účet, je v prípade cenných papierov, ktoré v dnešnom svete už neexistujú vo fyzickej podobe, majetkový účet. Otvára ho obchodník cenných papierov na meno klienta, ktorý ich nakúpi. Je na ňom zoznam všetkých cenných papierov, ktoré má klient na účte a ktoré podľa podmienok zmluvy prijal obchodník na základe pokynu od klienta. Obchodník figuruje len ako správca, majetok na tomto účte je výlučným majetkom klienta.
 • 18.05.2016 - Majú "hybridné" produkty, ktoré sporia aj investujú zároveň, nejakú výhodu oproti bežnému termínovanému vkladu? Platia sa pri nich zrejme nejaké poplatky - v akej výške?
  20.05.2016 - Náš produkt Investičný vklad ponúka bezpečnosť termínovaného vkladu s výhodným úrokom a zároveň príležitosť získať unikátny výnos z investície v podielovom fonde. Klient si môže vybrať z dvoch variantov, jedna možnosť je produkt 50/50, pri ktorom mu polovicu úročíme výnosom 1,4 % p.a. na termínovanom vklade a tú druhú zhodnotíme vo fonde J&T Bond EUR, ktorý sa vo svojej kategórii stal najpredávanejším fondom na Slovensku. Druhou možnosťou je typ 30/70, pri ktorom 30 % investovanej sumy úročíme až 1,6 % p.a. na termínovanom vklade a zvyšných 70 % zhodnotíme v spomínanom úspešnom podielovom fonde J&T Bond EUR. Tento produkt ponúkame klientom bezplatne, je s ním spojený len vstupný poplatok, ktorý je však len 0,6% zo sumy investovanej do J&T Bond fondu. S produktom každý klient automaticky získava aj členstvo v exkluzívnom klube Magnus.
 • 17.05.2016 - Počula som, že Slováci sú veľmi konzervatívni investori. Ako to vnímate vy?
  18.05.2016 - V našej banke pozorujeme postupný systematický odklon klientov od konzervatívneho smerom k výhodnejším investičným riešeniam. Celkovo počet Slovákov, ktorí svoje voľné zdroje zhodnocujú prostredníctvom investícií, každým rokom rastie, no stále výrazne zaostáva za európskym priemerom. Len pre porovnanie, vklady tvoria približne tri štvrtiny finančného majetku priemernej slovenskej domácnosti, no v eurozóne má podľa štúdie Eurosystému priemerná domácnosť len 4 z 10 eur alokovaných v sporení, zvyšok pripadá na investície. V čase nízkych úrokových sadzieb a postupne zvyšujúceho sa finančného povedomia Slovákov možno očakávať, že by sme mohli konvergovať k európskemu priemeru. Bude to však dlhá cesta.
 • 16.05.2016 - Ako sme na tom v investovaní v porovnaní so zahraničím?
  18.05.2016 - Slovenské domácnosti majú zhruba trojnásobne menší podiel investícií v podielových fondoch v porovnaní s priemerom eurozóny. Pohybuje sa len okolo troch percent ich finančného majetku. Zároveň majú o vyše polovicu nižšiu expozíciu voči životnému poisteniu a dôchodkovým schémam, za ktorými sú takisto skryté fondové investície. Na Slovensku investuje prostredníctvom fondov do 700-tisíc Slovákov a ich počet postupne rastie. To isté platí aj o majetku podielových fondov, ktorý dosahuje nové historické maximá, aktuálne takmer 7 miliárd eur oproti rádovo 4 miliardám v roku 2012. Predpokladáme, že tento trend bude ďalej pokračovať.
1 2 3 »
Ďalšie témy v poradenstve