Základné hypotekárne pojmy

Autor: redakcia
05.03.2018 (10:00)

Pri úvere na bývanie sa stretávame s pojmami, ktorým nie vždy rozumieme. Banky.sk pre vás pripravili zrozumiteľné vysvetlenie najčastejšie používaných hypotekárnych pojmov i skratiek.
 

Bonita

Bonita zákazníka predstavuje schopnosť splácať poskytnutý úver. Bonita je odvodzovaná od klientovej platobnej disciplíny pri úveroch, ktoré splácal v minulosti (alebo stále ešte spláca) a zároveň od jeho príjmu a majetku. Bonitu zákazníka vyhodnocuje banka podľa svojich interných predpisov. Čím je vyššia bonita , tým je klient pre banku spoľahlivejší a menej rizikový. Bonitným klientom banky vedia ponúknuť lepšie úverové podmienky.

690x65

Fixácia úrokovej sadzby

S fixáciou úrokovej sadzby sa stretávame pri úveroch na bývanie a hypotékach. Vo fixovanom období sa nemení výška úrokovej sadzby ani splátky. Dĺžku doby fixácie si určuje klient sám pri žiadosti o hypotéku. Medzi štandardné fixácie patria 1 rok, 3 roky a 5 rokov. Niektoré banky ponúkajú aj dlhšiu 10 ročnú fixáciu alebo neštandardné fixácie na 2 alebo 4 roky. Dlhšia doba fixácie sa oplatí predovšetkým v období, keď sa očakáva nárast úrokových sadzieb. Kratšia zase keď sa očakáva pokles úrokov. Pred skončením doby fixácie vám banka oznámi novú úrokovú sadzbu. K výročiu fixácie môžete bezplatne vykonať mimoriadnu splátku alebo úver predčasne splatiť.

LTV (Loan To Value)

Inými slovami, percento prefinancovania, vyjadruje pomer medzi výškou úveru a hodnotou nehnuteľnosti. Úver na bývanie so 100% LTV je dnes už veľmi ojedinelý. Hodnota nehnuteľnosti je stanovená znalcom, čo znamená, že nie vždy je totožná s výškou poskytnutého úveru. Banka vzhľadom na riziko taktiež neakceptuje ani plnú hodnotu stanovenú znaleckým posudkom, ktorú ešte posudzuje interný bankový znalec. Pri výpočte sa používa vzorec: LTV= výška poskytovanej hypotéky / odhadnutá hodnota nehnuteľnosti. Pokiaľ vaša nehnuteľnosť bola ohodnotená na 100 000 eur a banka vám požičia 70 000 eur, LTV je 70%.

Neprehliadnite

Mimoriadna splátka

Je to splátka úveru, ktorá je uhradená nad rámec dohodnutej mesačnej splátky. Klient ju môže uhradiť bez poplatku v čase výročia fixácie úrokovej sadzby. Pri úhrade v inom termíne je zvyčajne úhrada spojená s poplatkom. Niektoré banky umožňujú realizovať mimoriadne splátky prostredníctvom mobilnej aplikácie bez poplatku.

RPMN (Ročná Percentuálna Miera Nákladov)

RPMN je ukazovateľ, ktorý vyjadruje celkové náklady spojené s úverom. Do výpočtu sa zahŕňajú nielen úroky, ale aj poplatky, ktoré sú s úverom spojené. RPMN sa uvádza v percentách. Platí, že čím je hodnota RPMN nižšia, tým je úver lacnejší, a teda výhodnejší. RPMN je spoľahlivý faktor, podľa ktorého sa dá porovnať výhodnosť úverov z rôznych bánk.

Spoludlžník

Do úverového vzťahu s bankou klient nemusí vstupovať sám, môže mať spoludlžníka. Spoludlžník má rovnaké práva a povinnosti voči banke ako hlavný dlžník. Ak hlavný dlžník z nejakého dôvodu prestane úver splácať, banka sa obráti na spoludlžníka a vyzve ho, aby v splácaní úveru pokračoval. Spoludlžník má povinnosť dlh zaplatiť a ručí zaň celým svojim majetkom. Spoludlžník vstupuje do úverového vzťahu zvyčajne vtedy, pokiaľ bonita hlavného dlžníka nie je postačujúca.

Odporucame

Úverový register

V úverovom registri sú zapísané všetky informácie o úveroch, povolenom prečerpaní , kreditných kartách, podaných žiadostiach o úvery, ručiteľstve,... Informácie z úverového registra pomáhajú bankám pri hodnotení schopnosti klienta splácať úver. Negatívny záznam vzniká, keď klient svoje záväzky neuhrádza načas a môže byť dokonca aj dôvodom na zamietnutie žiadosti o úver. Naopak, pokiaľ klient svoje záväzky uhrádza načas, banka ho hodnotí ako spoľahlivého, čo výrazne prispieva k schváleniu žiadosti o úver.

Záložné právo

Každý úver na bývanie je spojený so záložným právom na nehnuteľnosť. Hlavnou funkciou záložného práva je zabezpečiť splatenie úveru. Zabezpečenie dlhu spočíva v tom, že ak dlžník (klient) nespláca úver riadne a včas, banka môže svoju pohľadávku voči dlžníkovi uspokojiť z predmetu záložného práva napr. jeho predajom. Záložné právo k nehnuteľnosti vzniká vkladom do katastra nehnuteľností . Po úplnom splatení úveru, záložné právo sa na katastri vymaže.

 
Foto: redakcia