Môže banka zmeniť úrok počas trvania fixácie?

Autor: redakčne upravené
17.05.2024 (15:00)

Počas doby fixácie úrokovej sadzby sa táto sadzba nemení. Existujú však prípady, kedy vám banka môže úrok dvihnúť aj počas fixácie. Pozrite si, kedy je to možné.

Odborníci na hypotéky všetkým ľuďom odporúčajú poriadne si preštudovať podmienky úverovej zmluvy. V nej totiž nájdete presné dôvody, pre ktoré vám banka môže úrok navýšiť. Za štandardných okolností banky úrokové sadzby počas trvania fixácie nemenia.  
 
BannerHC-banky.sk
  V zmluve môžu byť uvedené podmienky, ktoré banke dovoľujú navýšiť úrokovú sadzbu aj počas trvania fixácie, napr: ,,Ak nastane zmena okolností na strane klienta, môže banka zvýšiť úrokovú sadzbu dohodnutú v zmluve o úvere o 1 % p.a.“

Zmena okolností môže zahŕňať:

  • Nezaplatenie – klient nezaplatí ktorúkoľvek čiastku dlžnú podľa zmluvy o úvere ani do 3 mesiacov po lehote jej splatnosti

  • Nedodržanie účelu – klient bez predchádzajúceho súhlasu banky použil poskytnuté peňažné prostriedky v rozpore so zmluvou o úvere na iný ako dohodnutý účel

  • Nevypovedanie, nezrušenie refinancovaného úveru – klient úverom splatí povolené prečerpanie alebo obdobný kontokorentný úver, ale nevypovie ho alebo ho inak nezruší

  • Nepoistenie zálohu – zánik poistenia zálohu alebo nezaplatenie poistného za poistenie zálohu riadne a včas

  • Nedoloženie bankou vyžadovaných dokladov – klient nedoloží banke vyžadované doklady na základe výzvy banky

  • Nesplnenie povinností vlastníka zabezpečenia – vlastník zabezpečenia poruší podstatným spôsobom niektorú z povinností vyplývajúcich zo záložnej zmluvy
Podmienky každej banky sa líšia, a preto venujte pozornosť svojim úverovým zmluvám, aby ste v budúcnosti nezostali prekvapení.
 
Zdroj: hypoconsulting.sk, Foto: Ivan Sedlák