2.pilier: Toto sa dozviete z ročného výpisu z vášho dôchodkového účtu

Autor: redakčne upravené
24.02.2023 (10:20)

Pozrite si prehľad informácií, ktoré si sporitelia nájdu v e-maili alebo v liste od svojej DSS.

Tento rok sporitelia v 2.pilieri dostanú od svojej DSS-ky výpis z dôchodkového účtu najneskôr do konca februára. K tomu ich zaväzuje zákon o starobnom dôchodkovom sporení. V tento rok by okrem výpisu mala každá DSS-ka klientom zaslať aj prehľad zmien v dôchodkoch s účinnosťou od januára, resp. mája 2023 a zároveň vysvetliť, ako sa ich dotknú zmeny v starobnom dôchodkovom sporení.

Najväčšia zmena: prechod do predvolenej investičnej stratégie

Kľúčovou zmenou pre existujúcich sporiteľov je postupné presúvanie pasívnych sporiteľov do tzv. predvolenej investičnej stratégie (PIS). „Pasívnych sporiteľov, ktorí zostali po hromadnom presune z rozhodnutia Ficovej vlády v roku 2013 výlučne v dlhopisovom fonde, presunú správcovské spoločnosti do indexových fondov v rámci takzvanej predvolenej investičnej stratégie. Títo sporitelia budú rozdelení do dvoch skupín. Nové príspevky sporiteľov narodených po roku 1968 začnú po 1.7.2023 automaticky chodiť do indexového fondu v danej DSS a ich majetok sa postupne presunie do rovnakého fondu do 31.12.2025. Pri starších sporiteľoch budú rovnako nové príspevky smerovať do indexového fondu, avšak majetok sa nepresunie,“ vysvetľuje Marián Búlik, finančný analytik OVB Allfinanz Slovensko. Ak by DSS potrebovali viac času, môže presun trvať aj dlhšie.

PIS definuje pomer rozloženia majetku na osobnom dôchodkovom účte medzi indexový a dlhopisový fond v závislosti od veku. Do veku 49 rokov by mal mať sporiteľ 100 % úspor v indexovom fonde. Následne od veku 50 rokov nastane prvý presun úspor z indexového do dlhopisového fondu vo výške 4 % majetku ročne. Pri odchode do dôchodku tak bude „skonzervatívnených“ cca 60 % celkového majetku.

M. Búlik radí všetkým sporiteľom, ktorí si sporia v dlhopisovom fonde, aby svoje príspevky presmerovali do indexového fondu skôr. „Pri dlhodobom pravidelnom investovaní vo fondoch zohráva čas kľúčovú rolu. Čím dlhšie investujete, tým vyšší výnos môžete dosiahnuť pri klesajúcom riziku. Je preto zbytočné čakať, kým vás predvolená investičná stratégia preradí do indexového fondu. Každý mesiac je dôležitý, zvlášť, ak by vám mohol v tomto roku uniknúť návrat akciového trhu k rastu.“ Pri presune majetku z fondu do fondu je dôležité vziať do úvahy výšku úspor a presunúť financie ideálne v 3 až 6 tranžiach.

Sporenie aj počas dôchodku

Sporiteľ môže odmietnuť predvolenú investičnú stratégiu do 31.5.2023, ale takisto sa k predvolenej stratégii môže dobrovoľne prihlásiť. „Tým sa naňho vzťahujú rovnaké pravidlá ako na sporiteľov, ktorí sú v predvolenej stratégii automaticky. V tomto prípade je dôležité uvedomiť si, že odchodom na dôchodok by investovanie časti dôchodkových úspor nemalo končiť. Priemerne strávia muži na Slovensku na dôchodku približne 19 rokov a ženy 24 rokov, čo je obdobie, počas ktorého sa časť ich úspor môže výrazne zhodnotiť a ďalej im zvyšovať mesačný disponibilný dôchodok,“ argumentuje Búlik.

Skonzervatívňovanie portfólia možno spomaliť o polovicu

Ďalšou novinkou je, že sporiteľ, ktorý nie je v predvolenej investičnej stratégii, môže súbežne sporiť vo viac ako dvoch dôchodkových fondoch. Súčasne však musí mať v dlhopisovom fonde minimálne taký podiel úspor, ako keby bol v PIS.

Zároveň môže sporiteľ požiadať svoju DSS o spomalenie tzv. skonzervatívňovania o polovicu.

Čo sa ešte mení od 1.1.2023

  • Sadzba povinného príspevku do 2. piliera stagnuje
Pôvodne malo do 2. piliera plynúť 6 % z vymeriavacieho základu od roku 2024, tento termín sa posunul na rok 2027. Znamená to, že sporitelia na osobný dôchodkový účet dostanú menej peňazí.
  • Zrušenie poplatku za vedenie účtu a zhodnotenie majetku
Dva poplatky (za vedenie účtu a výkonnostné poplatky) sa od 1.1.2023 rušia. Poplatok za vedenie účtu sa zvýši z pôvodných 0,3 % na 0,45 % v tomto roku, nasledujúci rok bude 0,425 %. Od roku 2025 bude poplatok na cieľovom stave 0,40 % ročne. Pre sporiteľov je to dobrá správa.
  • Zjednodušenie prestupu do inej DSSky
Pri prestupe sa rušia akceptačné listy, ktoré bolo nutné žiadať od Sociálnej poisťovne. Možnosť zmeniť DSS po 1 roku od vstupu do 2. piliera a po 6 mesiacoch od poslednej takejto zmeny zostáva bez zmeny.
  • Zmenený systém garancií
Doteraz garancia v obmedzenom období dávala povinnosť DSS doplniť majetok do dlhopisového fondu, nové garancie sa vzťahujú na sumu na osobnom dôchodkovom účte. Individuálna garancia znamená, že ak suma, ktorú klient vložil na osobný dôchodkový účet je nižšia ako suma, ktorú mal na účte pri čerpaní dôchodku, tak mu je DSS povinná rozdiel doplatiť. Platí od 1.1.2024. Ide o súčet dôchodku z 1. a ďalších pilierov, ktorý je podmienkou pre jednorazový výber úspor z DSS (tzv. programový výber). Ak túto sumu sporiteľ prekračuje, môže si jednorazovo vybrať úspory v 2. pilieri, ktoré prevyšujú sumu potrebnú na výplatu minimálneho dôchodku. V roku 2022 bola referenčná suma 508,90 eur, v roku 2023 sa zvýšila na 521,30 eur.

Čo sa mení od 1.5.2023

  • Zjednoduší sa platenie dobrovoľných príspevkov
Sporiteľ si môže kedykoľvek začať platiť dobrovoľné príspevky. Nemusí už DSS nič nahlasovať ani uzatvárať dodatok k zmluve o starobnom dôchodkovom sporení.
  • Zavádza sa automatický vstup do II. piliera
Každý, kto zatiaľ nedovŕšil 40 rokov a po 1.5.2023 prvýkrát zaplatí odvody na dôchodkové poistenie, bude mať 6 mesiacov (180 dní), aby si vybral DSS a uzatvoril s ňou zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení. Ak zmluvu neuzatvorí, Sociálna poisťovňa mu DSS automaticky pridelí.

Ak si niekto nebude želať zostať sporiteľom v 2. pilieri, môže svoje rozhodnutie oznámiť do 2 rokov (730 dní) Sociálnej poisťovni. Jeho účasť v 2. pilieri sa zruší od počiatku. Ak v budúcnosti svoje rozhodnutie zmení, môže požiadať o zapojenie do 2. piliera, a to až kým nedovŕši vek 40 rokov.
  • Zvyšuje sa vek pre možný vstup do II. piliera
Pre všetkých, ktorí zatiaľ nie sú sporiteľmi v 2. pilieri, sa mení maximálny možný vek pre dobrovoľný vstup. Doterajší limit 35 rokov sa zvyšuje na 40 rokov.

Výplata dôchodku sa upraví od 1. januára 2024

Výplata dôchodku bude pozostávať z 2 častí:

1. Dlhodobý programový výber
Ten bude vyplácaný polovicu strednej doby dožitia (aktuálne cca 7 – 8 rokov, v budúcnosti zrejme približne 10 rokov) z polovice nasporenej sumy. Počas jeho výplaty bude nevyplatená časť úspor plne dediteľná.

2. Doživotný dôchodok
DSS po uplynutí programového výberu prevedie druhú polovicu nasporenej sumy do životnej poisťovne, ktorá bude následne sporiteľovi vyplácať doživotný dôchodok. Dočasný dôchodok, ktorý vyplácali poisťovne ako jednu z foriem dôchodku, už nebude v ponuke dôchodkov z II. piliera.

Ďalšou možnosťou pre sporiteľov s doživotnými dôchodkami (z I. piliera, výsluhovými či napríklad z cudziny) vyššími ako referenčná suma, bude možnosť vybrať si svoje úspory určené na programový výber bez akýchkoľvek obmedzení, teda aj jednorazovo. V tom prípade však bude tento výber zdanený. Aktuálne nie sú dostupné ďalšie informácie o forme a výške zdanenia takéhoto programového výberu.
 
Zdroj: OVB, Foto: Ivan Sedlák