Dedenie úspor z 2. piliera

Autor: redakčne upravené
02.05.2022 (14:00)

Úspory v 2. pilieri sú majetkom sporiteľa a v prípade jeho smrti ich zdedia príbuzní. Vysvetlíme vám mechanizmus, ako sa dedí 2. pilier a pozrieme sa aj na navrhované zmeny.

Na zabezpečenie blízkych môžu slúžiť aj úspory z 2. dôchodkového piliera. Tie, na rozdiel od 1. piliera, sú súkromným majetkom sporiteľa a v prípade jeho smrti ich zdedia príbuzní. Dedenie úspor závisí od toho, či sporiteľ zomrel v období sporenia, alebo už poberal dôchodok a v akej forme.

Oprávnená osoba a dediči - komu pripadnú peniaze?

Sporiteľ má právo určiť si oprávnenú osobu už v zmluve o starobnom dôchodkovom sporení. Po smrti sporiteľa dôchodkové úspory z 2.piliera budú vyplatené oprávnenej osobe (nie sú súčasťou majetku, ktorý ide do dedičského konania). Ak sporiteľ v zmluve určí viacero oprávnených osôb, uvedie k nim zároveň aj pomer, v akom budú úspory medzi nich rozdelené.

Ak sporiteľ v zmluve s DDS-kou žiadnu oprávnenú osobu neuvedie, v prípade jeho úmrtia sa nasporená suma stane súčasťou dedičstva a pripadne dedičom podľa právoplatného uznesenia o dedičstve.

Čo ak nastane smrť pred odchodom do dôchodku?

Ak sporiteľ zomrie v období, keď ešte nebol na dôchodku, nasporenú sumu vyplatí dôchodková správcovská spoločnosť oprávnenej osobe. Ak oprávnená osoba nie je určená, dôchodkové úspory sa zahrnú do dedičského konania. Platí to aj v prípade, keď už sporiteľ dovŕšil dôchodkový vek, ale dôchodok z 2. piliera mu ešte nebol vyplácaný.

Čo ak nastane smrť po odchode na dôchodok?

Ak sporiteľ skoná v čase, keď už poberá dôchodok z 2. piliera, bude sa prihliadať na to, akým spôsobom mu je dôchodok vyplácaný:

1. Doživotný dôchodok

Doživotný dôchodok je najbežnejšia forma výplaty dôchodkov z 2.piliera. Ako vyplýva z názvu, vypláca sa mesačne (podobne ako dôchodok z 1.piliera) až do smrti poberateľa. V prípade vyplácania doživotného dôchodku je 7-ročná garancia. Ak poberateľ dôchodku zomrie skôr, ako mu budú vyplatené mesačné dôchodky za prvých sedem rokov, zostatok sumy, ktorá mala byť vyplatená počas siedmich rokov, poisťovňa vyplatí oprávnenej osobe alebo je predmetom dedenia.

Existuje ešte zmluva o poistení dôchodku. Ak ju sporiteľa podpíše, tak ak zomrie skôr, ako mu vznikol nárok na výplatu prvého dôchodku, celá nasporená suma, za ktorú dôchodok zakúpil, je predmetom dedenia.

2. Dočasný dôchodok

Dočasný dôchodok sa vypláca mesačne a môže byť vyplácaný počas 5, 7 alebo 10 rokov. Ak zomrie poberateľ dočasného dôchodku skôr, ako mu bude vyplatený posledný dohodnutý dôchodok, nevyplatená suma nie je predmetom dedenia.

3. Programový výber

Ak poberateľ programového výberu zomrie skôr, ako mu bude vyplatená celá dohodnutá suma, nevyplatené prostriedky pripadnú oprávnenej osobe alebo sú predmetom dedenia.

Ako postupovať v prípade úmrtia sporiteľa?

Ak neviete v ktorej DSSke si zomrelý sporil, a či si vôbec sporil v 2.pilieri, požiadajte notára, aby sa informoval vo všetkých DSS-kách, či zomrelý bol sporiteľom . Na základe zisteného notár zaradí nasporenú sumu do súpisu aktív dedičstva.

Následne musíte vyplniť Žiadosť o výplatu pozostalosti na osobnom dôchodkovom účte, priložiť k nej doklady a podať ju do DSS-ky. K žiadosti sa prikladajú tieto doklady:
  • originál/úradne overená kópia úmrtného listu,
  • úradne overená kópia občianskeho preukazu žiadateľa,
  • pri maloletom dieťati originál/úradne overená kópia rodného listu + doklad preukazujúci oprávnenie konať za maloleté dieťa,
  • originál/úradne overená kópia právoplatného rozhodnutia o dedičskom konaní (ak nebola určená oprávnená osoba)
Potrebné tlačivá nájdete na weboch DSSiek.

Čo priniesol návrh novely Zákona o 2. pilieri?

Novela zákona zatiaľ nie je schválena, no predbežne to vyzerá tak, že dedenie dôchodkových úspor z 2.piliera bude i naďalej ovplyvnené tým, v ktorom momente sporiteľ zomrie.
  • Ak sporiteľ zomrie skôr, ako začne poberať dôchodok, celá nasporená suma v 2.pillieri je predmetom dedenia.
  • Ak sporiteľ zomrie počas prvých 10-tich rokov, kedy mu bude vyplácaný programový výber, nevyčerpaná suma bude predmetom dedenia.
  • Ak sporiteľ zomrie po zakúpení doživotného dôchodku, pozostalí nezdedia žiadne jeho úspory z 2.piliera.
  • Ak si sporiteľ nezakúpi doživotný dôchodok, nevyčerpaná suma bude predmetom dedenia.

Veľkou zmenou, ktorú novela prináša, je, že dôchodkové úspory si už nebude môcť sporiteľ vybrať všetky naraz po odchode do dôchodku.
 
Zdroj: Allianz - SP, Foto: Ivan Sedlák