Kúpna zmluva na byt - na čo netreba zabudnúť

Autor: redakčne upravené
15.03.2021 (11:30)

Platná podpísaná kúpna zmluva je najdôležitejší dokument, ktorý od vás banka bude požadovať pred čerpaním schválenej hypotéky. Pozrite si prehľad vašich povinností, ktoré vás čakajú po podpise kúpnej zmluvy.
 

1. Podanie kúpnej zmluvy na kataster

Pri hypotéke, kedy sa na kataster musia podať záložné zmluvy za účelom zápisu záložného práva v prospech banky, je nutné podať na kataster aj kúpnu zmluvu. Táto sa podáva buď hneď so záložnými zmluvami alebo v inom čase podľa toho, ako sa s predávajúcim dohodnete v kúpnej zmluve. Často sa podávajú kúpne zmluvy na kataster až bezprostredne po pripísaní kúpnej ceny na účet predávajúceho.

2. Doručenie kúpnej zmluvy do banky

Podpísanú a notárom overenú kúpnu zmluvu je potrebné doložiť do banky ešte pred čerpaním hypotéky. Kupujúci nemusí svoj podpis overiť u notára, stačí ak zmluvy podpíše pred notárom predávajúci. Preto si nezabudnite pripraviť o jeden exemplár notárom overenej kúpnej zmluvy naviac, aby ste ho mohli poskytnúť banke.

3. Odovzdanie nehnuteľnosti

Väčšinou po zaplatení celej kúpnej ceny prebieha odovzdanie nehnuteľnosti. Je dôležité, aby ste nezabudli spísať s predávajúcim odovzdávací protokol, ktorého obsahom je štandardne súpis odovzdaných predmetov vrátane počtu kľúčov a stavy všetkých meračov (elektriny, plynu, vody prípadne meračov tepla). Tento protokol musí byť odsúhlasený predávajúcim aj kupujúcim a slúži na účely prehlásenia energií.

4. Prehlásenie elektriny a plynu

Na základe odpočtov z elektromeru a plynomeru je potrebné odhlásiť pôvodného a nahlásiť nového odberateľa energií. Dnes je to možné urobiť aj elektronicky alebo cez telefón, ideálne keď to robia obe strany spoločne. Okrem aktuálnych stavov je potrebné mať k dispozícií číslo merača a odberného miesta. Dodávatelia energií novému odberateľovi pošlú poštou zmluvu o dodávke energií a pôvodnému odberateľovi, čiže predávajúcemu podľa stavu meračov pri preberaní nehnuteľnosti vystavia vyúčtovaciu faktúru.

5. Uzatvorenie zmluvy o výkone správy

Keď správa katastra vydá rozhodnutie o zápise vlastníctva bytu , túto skutočnosť zapíše aj na list vlastníctva. Správa bytov sa vzťahuje na bytové domy, takže ak ste si kúpili byt a ste už jeho vlastníkom aj podľa LV, je potrebné prihlásiť sa u správcu bytového domu. Tiež budete potrebovať preberací protokol k bytu, pretože v ňom sú uvedené informácie o stave meračov teplej a studenej vody, prípadne meračov tepla na radiátoroch. Odber vody, tepla, odvoz odpadu a správu spoločných zariadení domu má na starosti správca, ktorému budete platiť mesačné zálohové platby .

6. Prihlásenie sa na daňovom úrade

Do konca januára nasledujúceho roka, v ktorom ste sa stali vlastníkom nehnuteľnosti, sa musíte prihlásiť aj na príslušnom daňovom úrade za účelom platenia dane z nehnuteľnosti. Ak vlastníte psa, je potrebné prihlásiť aj jeho, obce a mestá inkasujú dane aj za domáce zvieratá. Veľa ľudí na túto povinnosť zabúda.

7. Zriadenie trvalého pobytu

Ak chcete mať v novej nehnuteľnosti aj trvalý pobyt, čo samozrejme nie je vašou povinnosťou, je potrebné navštíviť odbor evidencie obyvateľstva príslušného úradu samosprávy, kde sa váš byt / dom nachádza. Na trvalý pobyt vás prihlásia na základe preukázania vlastníctva nehnuteľnosti, a to listom vlastníctva. Ak máte deti, musíte predložiť ich rodný list.

Ostatné povinnosti podľa typu nehnuteľnosti

  • zriadenie internetového pripojenia a TV signálu

  • prihlásenie sa na platenie koncesionárskeho poplatku – ak odoberáte elektrinu, ste podľa zákona povinní platiť aj koncesionársky poplatok, za možnosť sledovať vysielanie verejnoprávnej televízie a rozhlasu.

  • zabezpečenie vývozu odpadu – ak ste sa stali vlastníkom rodinného domu, vašou povinnosťou je prihlásiť sa na odvoz odpadu na vašom miestnom úrade. Platiť budete raz ročne podľa sadzobníka obce a veľkosti zbernej nádoby. Ak ste kúpili byt, táto povinnosť vám odpadá, pretože vývoz odpadu je realizovaný prostredníctvom správcu bytovky.

  • uzatvorenie zmluvy s dodávateľom vody a správcom kanalizácií – túto povinnosť majú tiež len vlastníci rodinných domov, ktorí majú prípojku vody.

  • doručenie listu vlastníctva so zápisom vlastníckeho záložného práva do banky – po čerpaní vašej hypotéky vás vaša banka môže vyzvať na doloženie listu vlastníctva so zápisom záložného práva a vlastníckeho práva. Vtedy stačí do banky poslať emailom list vlastníctva vašej novej nehnuteľnosti z katasterportalu alebo, ak to systém banky umožňuje, vložiť ho ako prílohu do internetbankingu.

Zdroj: hypoconsulting.sk, Foto: redakcia