Keď akcie na burzách padajú, je vhodné nakupovať dlhopisy, ale s rozvahou

Autor: redakcia
20.06.2022 (12:00)

Investovať do firemných alebo štátnych dlhopisov sa oplatí v rámci diverzifikácie portfólia. Treba si však ustriehnuť podnikateľské riziko emitenta.

Tento rok nie je pre akcie veľmi optimisticky. Ich cena od začiatku roka spadla v niektorých indexoch už o viac ako 20% oproti vlaňajšku. Investori sa obávajú následkov vojny na Ukrajine, zvyšovania úrokových sadzieb, ale aj globálnej recesie. Oplatí sa v súčasnosti, keď akcie padajú, investovať do dlhopisov? Ak áno, vsadiť na štátne, či firemné? BANKY.sk sa pýtali odborníkov na investovanie, ako si vybrať dlhopisy.

Analytici považujú dlhopisy za vhodný investičný nástroj na diverzifikáciu portfólia bez ohľadu na vývoj akciového trhu. Investície do dlhopisov nepodliehajú takým výkyvom na trhu, ako je to v prípade akcií. To však neznamená, že aj dlhopisy nemôžu strácať hodnotu. „Ak investujete do korporátnych (firemných) dlhopisov, ktoré sú obchodované na burzách aj ich ceny v súčasnosti klesajú. Konkrétne za tento rok zaznamenali pokles o viac ako 10 %. V kombinácii s infláciou nechránia vaše peniaze,“ ilustruje Dominik Hapl, analytik Across Private Investments.

Čiže dnes neplatí staré pravidlo, že ak akcie klesajú, utekajte do dlhopisov, tie vás pred poklesom uchránia. Aj preto sa dostávajú na scénu netrhové dlhopisy, ktoré sú stále oceňované menovitou hodnotou a nesú so sebou výnos v podobe kupónu. „To znamená, že investor celý čas vidí ich cenu ako 100 a nepreceňujú sa ani nadol, ale ani nahor. To v súčasnej dobe pekne stabilizuje celkové portfólio. A za ich držbu dostanete fixný výnos,“ vysvetľuje D. Hapl.

Kde a ako nakúpiť

Firemné dlhopisy môže investor nakúpiť priamo od spoločnosti ktorá ich vydáva (emitenta) alebo cez sprostredkovateľa. Ďalšia možnosť je nakúpiť podielový fond, ktorý je tvorený dlhopismi.

Prvá možnosť je finančne náročnejšia a kladie vyššie nároky na skúsenosť investora. V prípade nákupu dlhopisu priamo u emitenta si teba všímať najmä jeho úverový rating, či nie je veľmi zadlžený, ale aj celkové hospodárenie. Zídu sa vám znalosti z účtovníctva, aby ste sa vedeli zorientovať vo výkazoch ziskov a strát. Nákupom dlhopisu firmy jej v podstate investor požičiava peniaze na istý čas. Preto je dôležité vedieť, či je schopná mu pôžičku vrátiť aj so sľubovanými úrokmi.

Ak má napríklad firma rating AAA to znamená, že je veľmi vysoká pravdepodobnosť, že dlhopisy dokáže vrátiť aj s úrokmi. Ak má dlhopis nižší rating, je vhodné riziko jeho „nesplatenia“ znížiť nakúpením väčšieho množstva rôznych dlhopisov.

Investor by sa mal vždy zoznámiť aj s prospektom a s emisnými podmienkami dlhopisov. Je to akoby biznis plán, na aký účel chce firma peniaze od investorov použiť a aký ročný výnos za to ponúka.

Väčšina emisií dlhopisov má schválený prospekt Národnou bankou Slovenska. Ale to nie je záruka, že sa vám investícia do nich vráti. NBS prospekt emitenta schvaľuje len formálne, teda či spĺňa všetky úradne údaje. Centrálna banka neručí za jeho splatenie. O tom sa mohli presvedčiť investori do Arcy Capital Slovakia, ktorá predvlani vyhlásila insolvenciu. Aj jej prospekt bol schválený NBS.

Čo si treba všímať

Okrem úverovej kvality emitenta si treba pri nákupe firemného dlhopisu všímať aj jeho duráciu, čo je priemerná doba splatnosti dlhopisu. Čím je durácia vyššia, tým je riziko investície vyššie a emitent zvyčajne sľubuje za dlhšie peniaze aj vyšší výnos.

Dôležitý je aj výnos do splatnosti. Ten predstavuje očakávaný hrubý výnos dlhopisu za predpokladu, že bude držaný až do splatnosti a kupóny budú reinvestované, pri nezmenenej úrokovej miere na trhu. Ak sa počas životnosti dlhopisu zníži jeho cena (napríklad vplyvom zvýšenia úrokových sadzieb), zvyčajne sa automaticky zvýši jeho výnos do splatnosti.

Napríklad výnosy dlhopisov, ktoré vydáva J&T BANKA sa pohybujú od 2 do 7% ročne. Vstupná investícia je od 1000 do 100-tisíc eur a splatnosť majú do 5 rokov. Zvyčajne sú peniaze používané na realitné či iné biznis projekty finančnej skupiny J&T.

Je vhodné všímať si aj to, či dlhopis vydáva priamo firma, ktorá peniaze použije alebo jej dcérska spoločnosť. Tie sú často založené primárne ako nástroj na získanie financovania, nazývajú sa SPV (Special purpose vehicle) a často nevykonávajú žiadne podnikateľské aktivity a nemajú majetok. Získané financie distribuujú dlhovou cestou v rámci skupiny. Často majú ručenie a záruky materskej spoločnosti. V takom prípade by sa investor mal zaujímať nielen o hospodárske výsledky emitenta, ale tiež o výsledky jeho ručiteľa.

Predávať predčasne sa neoplatí vždy

Ak už máte firemný dlhopis kúpený a chcete ho predať skôr ako mu uplynie lehota splatnosti máte niekoľko možností. Prvá je, že ho ponúknete emitentovi a ten ho spätne odkúpi s istou zľavou.

Dlhopisy je možné odpredať aj na sekundárnom trhu pred ich splatením. „Z hľadiska ľahšieho predaja je preto dobré vyberať si dlhopisy kótované na burze. Pri odpredaní dlhopisu sa však investor ukracuje o možné budúce zisky z úrokových výnosov,“ vysvetľuje Milan Janásik, hovorca J&T BANKY. Preto radí, že ak si investor nie je istý, či bude môcť držať dlhopisy až do ich splatnosti, vhodnejším pre neho môže byť nie ich priamy nákup, ale investícia do podielových dlhopisových fondov. Tam je možnosť nechať si vyplatiť (redemovať) podiely v krátkom čase takmer kedykoľvek.

Predaj dlhopisu na sekundárnom trhu spravidla realizuje emitent. Ten spáruje investora, ktorý chce predčasne predať, a investora, ktorý by chcel takýto dlhopis kúpiť. „Ak investor potrebuje rýchlo peniaze a chce takýto dlhopis zlikvidniť čo najskôr, môže na sekundárnom trhu ponúknuť aj určitú zľavu, aby nalákal kupujúcich a dlhopis predal čo najrýchlejšie,“ vysvetľuje D. Hapl.

Za sprostredkovanie predaja dlhopisu si emitent vypýta províziu. Zvyčajne je to isté percento z ceny dlhopisu.

Obľúbené korporátne dlhopisy

Medzi investormi na Slovensku sú obľúbené najmä dlhopisy veľkých finančných skupín ako je J&T, Penta či HB Reavis. J&T BANKA napríklad ponúka klientom možnosť investovať do dlhopisov spoločností zaoberajúcich sa realitami, médiami, energetikou či turistickým ruchom. HB Reavis zase vydáva dlhopisy na krytie svojich developerských projektov. Vlastné dlhopisy vydáva aj Across Private Investments.

Na slovenskom trhu sú aj iné korporátne dlhopisy, ktoré majú vyššie výnosy. Tu si ale treba uvedomiť, že s vyšším výnosom sa spája aj vyššie riziko. Najmä menšie firmy s nejasným biznis plánom môžu mať veľmi rizikové dlhopisy. „Korporátny dlhopis s výnosom 8 - 9% je na zamyslenie. Ide o to, že ak biznis emitenta funguje stabilne, nič sa nedeje. Ale ak sa zasekne, investori prichádzajú častokrát o takmer celú investíciu,“ dodáva D. Hapl.

Podľa odborníkov Slováci radšej investujú do dlhopisov, ktoré financujú slovenské projekty. „Geografická blízkosť k nášmu regiónu zohráva pri výbere dlhopisov u investorov dôležitú úlohu,“ potvrdzuje M. Janásik. Podobne sa správajú aj klienti Acrossu. „Ak majú investori vsádzať na zahraničné firmy, radšej vsadia na akcie, prípadne na zahraničné štátne dlhopisy, ktoré sú vnímané ako vysoko bezpečné aktívum,“ dodáva D. Hapl.

Druhy dlhopisov

Podľa emitenta

Štátne: Označujú sa ako bezrizikové, pretože vláda môže napríklad zvýšiť dane, aby splatila dlhopis. V krajnom prípade môže skrachovať aj štát, takže nejaké riziko tu predsalen je.

Firemné: Vydáva ich súkromná spoločnosť na krytie svojho biznis projektu. Nesú so sebou riziko krachu emitenta.

Municipálne: Vydávajú ich mestá alebo kraje na krytie svojej činnosti.

Podľa výnosov

Dlhopis s nulovým kupónom (nazývaný aj diskontný dlhopis ) je kupovaný za cenu nižšiu ako je jeho nominálna hodnota. Tento dlhopis nevypláca pravidelné splátky úrokov, nemá takzvané „kupóny“. Investori získavajú výnos zo zloženého úroku, vyplateného pri splatnosti, plus rozdiel medzi diskontovanou cenou dlhopisu a jeho nominálnou hodnotou.

Junk dlhopis má vyššie riziko zlyhania, ale zvyčajne poskytujú vyššie výnosy, aby boli atraktívne pre investorov.

Konvertibilný dlhopis môže jeho držiteľ za dohodnutú cenu premeniť na kmeňové akcie emitujúcej spoločnosti alebo na hotovosť rovnakej hodnoty.

Inflačne viazaný dlhopis poskytuje ochranu pred infláciou. Ich istina sa zvyšuje zmenou inflácie za určité obdobie.
 
Zdroj: J&T BANKA, Accross Private Investments, Foto: Shopify Partners, Burst.shopify.com