Čo je investičné riziko?

Autor: redakcia
08.04.2024 (11:00)

Pre investora riziko znamená možnú alternatívu, že skutočný výnos bude nižší, ako pôvodne očakával. Inými slovami, riziko reprezentuje premenlivosť výnosov. Pozrite si zrozumiteľný prehľad rizík spojených s investovaním.

Ľudia sa niekedy domnievajú, že vysoký výnos môžu dosiahnuť s nízkym rizikom alebo dokonca aj bez rizika. Bohužiaľ, reálna skutočnosť je iná. Ak investor chce dosiahnuť vytýčené ciele, musí sa vystaviť istým rizikám.

Riziko je veľmi komplexná veličina, ktorá sa môže prejaviť rôznymi spôsobmi, ako napríklad krach na akciových trhoch, bankroty firiem, devalvácie mien, dramatické pohyby cien akcií alebo dlhopisov, prudké zvýšenie inflácie a úrokových mier, zmeny v legislatíve (zdaňovanie).

Väčšina ľudí považuje vysoké výnosy za dobré a vysoké riziká za zlé. Bohužiaľ, riziko a výnos "idú spolu ruka v ruke". To znamená, že získanie vyšších výnosov je podmienené podstúpením vyššieho rizika.

Existuje niekoľko druhov rizík, s ktorými je potrebné počítať pri investovaní do fondov:

TRHOVÉ RIZIKO

Trhové riziko je súhrnný pojem pre riziká spojené s pohybmi trhových cien dlhopisov a akcií. Toto riziko je dvojsečnou zbraňou. Najčastejšie riziko pre investorov znamená pokles cien. Ale súčasne druhou hrozbou pre investorov je skutočnosť, že nebudú zúčastnení na zotavení trhu – keď ceny rastú.

Trhové riziko sa nazýva aj nediverzifikovateľné riziko, pretože tomuto riziku sa nemôže investor vyhnúť tým spôsobom, že bude mať v portfóliu veľký počet cenných papierov - akcií. Niektorí manažéri investičných fondov sa snažia eliminovať toto riziko prostredníctvom zaistenia (hedging) formou opčných alebo termínovaných kontraktov.

Ako príklad uvádzame údaje o pohyboch výnosov amerických akcií v rokoch 1926 -2000, keď kolísali v pásme od –43 % až po 54 %.

Ako sa chrániť proti trhovému riziku? Kľúčom je dlhodobý časový horizont a pravidelné investície. Najhoršie, čo môžete urobiť, je predať investície v čase, keď sú ceny dole, ešte pred zotavením trhov.

ÚROKOVÉ RIZIKO

Úrokové riziko je v oblasti financií pojem, ktorý označuje riziko straty hodnoty investície v dôsledku zmeny úrokových sadzieb. Toto riziko sa týka najmä investícií do dlhopisov. Keď úrokové miery rastú, ceny dlhopisov klesajú. A naopak, keď úrokové miery klesajú, ceny dlhopisov rastú.

Úrokové riziko môže mať vplyv na investičné portfólio a môže ovplyvniť výnosnosť a hodnotu aktív. Investori pravidelne monitorujú úrokové riziko a prijímajú opatrenia na jeho zmiernenie, napríklad diverzifikáciou investícií alebo používaním hedžovacích stratégií.

Tu je prehľad toho, ako úrokové sadzby ovplyvňujú cenu dlhopisu:
  1. Inverzný vzťah medzi cenou a výnosom: Medzi cenou dlhopisu a jeho výnosom existuje inverzný vzťah. Keď úrokové sadzby stúpajú, nové dlhopisy s vyššími úrokovými sadzbami sa dostávajú na trh, čo znamená, že staršie dlhopisy s nižšími úrokmi budú menej atraktívne pre investorov. V takom prípade ceny starších dlhopisov klesajú, aby ich výnosy zodpovedali novým úrokovým sadzbám.
  2. Kupónová sadzba a trhová cena: Kupónová sadzba dlhopisu, ktorá je už stanovená pri jeho emitovaní, určuje pevný úrok, ktorý bude dlhopis platiť. Ak sa úrokové sadzby zvýšia nad kupónovú sadzbu, staršie dlhopisy s nižšími kupónovými sadzbami budú menej atraktívne, pretože neponúkajú konkurenčné výnosy. Ich ceny teda klesajú. Naopak, ak úrokové sadzby klesnú pod kupónovú sadzbu, staršie dlhopisy s vyššími kupónovými sadzbami sa stávajú atraktívnejšími, ich ceny môžu stúpať, aby vyrovnali ich výnosy so súčasnými úrokovými sadzbami.
  3. Dĺžka do splatnosti: Dĺžka do splatnosti dlhopisu tiež ovplyvňuje jeho citlivosť na zmeny úrokových sadzieb. Dlhšie dlhopisy majú väčšiu citlivosť na zmeny úrokových sadzieb, pretože majú dlhšie obdobie, počas ktorého sa môžu vyskytnúť zmeny úrokových sadzieb. Kratšie dlhopisy majú menšiu citlivosť.

Takže, keď sa úrokové sadzby menia, cena dlhopisu sa mení tak, aby zodpovedala novým úrokovým sadzbám a udržala konkurencieschopný výnos v porovnaní s novými dlhopismi na trhu.

RIZIKO INFLÁCIE

Riziko inflácie je "nočnou morou" hlavne v dlhodobej perspektíve. Inflačné riziko znamená, že hodnota investície sa zníži v dôsledku inflácie. Inflácia je proces, kedy ceny tovarov a služieb stúpajú, čo vedie k poklesu kúpnej sily peňazí. Pre investorov je dôležité zohľadniť inflačné riziko, pretože ak neinvestujú svoje prostriedky tak, aby priniesli výnos, ktorý je vyšší ako inflácia, môže sa reálna hodnota ich investície znížiť. Napríklad, ak má investícia ročný výnos 3% a inflácia je 4%, investícia v skutočnosti stratí 1% svojej hodnoty v reálnom vyjadrení.

Investori sa snažia minimalizovať inflačné riziko tým, že investujú do aktív, ktoré majú potenciál prekonať infláciu a priniesť reálny výnos. Tieto investície môžu zahŕňať akcie, nehnuteľnosti, komodity alebo dlhopisy s variabilnou úrokovou sadzbou, ktoré majú tendenciu korelovať s infláciou a môžu poskytnúť ochranu proti jej negatívnym účinkom.

MENOVÉ RIZIKO

Menové riziko je spôsobené nečakanými zmenami devízových kurzov pri aktívach denominovaných v cudzej mene. Zmena výmenného kurzu medzi domácou (referenčnou) a zahraničnou menou môže dodatočne priniesť zisk alebo spôsobiť stratu investície.

RIZIKO SPOJENÉ S MANAŽMENTOM FONDU

Investičný manažér môže vykonať slabé rozhodnutie pri investovaní, čím dôjde k zníženiu hodnoty investície.

SEKTOROVÉ RIZIKO

Ak investície vo fonde sú viac zamerané na jeden sektor, potom takýto fond môže dosiahnuť nižší, resp. vyšší výnos ako široký trh.

Zásady pre riziko

Keď budete zvažovať investičné riziko, majte vždy na pamäti nasledujúce skutočnosti:

>> Neexistuje bezriziková investícia. Všetky cenné papiere nesú určitú neistotu. Niektoré sú viac rizikové, iné majú nižšiu mieru rizika.

>> V základnom dokumente každého fondu – Štatúte/Predajnom prospekte nájdete informácie o rizikách, ktoré sú zviazané s predmetným fondom. Napríklad akciový fond môže byť vysoko volatilný (rizikový), ak investuje do nových emisií alebo malého počtu akcií alebo výlučne len jedného sektoru.

>> Stabilné investície sú zraniteľnejšie voči inflácii. Pokladničné poukážky, depozitné certifikáty a fondy peňažného trhu sú najriskantnejšie pri dlhodobom horizonte. Ich nízky výnos nemôže pokoriť infláciu.

>> Trhové riziko je dvojsečnou zbraňou. Na jednej strane pri poklese cien môže investor stratiť časť svojich peňazí, na druhej strane ak nevstúpi na trh, môže sa stať, že bude len divákom v časoch veľkých rastov cien.

>> Na meranie rizika neexistuje žiadne magické číslo. Riziko je príliš komplexná vec.

>> Riziko by malo byť vyhodnocované v kontexte celého portfólia. Ak určité investície "poklesli, neprekáža to, pokiaľ iné investície rastú.
 
Foto: Ivan Sedlák