Slovník pojmov

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z

Cenová elasticita dopytu - Price elasticity of demand

Meradlo stupňa, v akom množstvo tovarov požadované kupujúcimi reaguje na zmenu ceny. Koeficient elasticity čiže kvantitatívne meradlo elasticity predstavuje percentuálnu zmenu kúpeného množstva delenú percentuálnou zmenou ceny. Pri výpočte tohto koeficienta sú v čitateľovi zlomku priemery starých a nových množstiev a v menovateľovi priemery starých a nových cien, pričom sa neberie do úvahy záporné znamienko. Pozri tiež elastický dopyt, neelastický dopyt, jednotková elasticita dopytu.