Slovník pojmov

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z

U

 • Účastiny, obyčajné - Stock, commonPozri obyčajná účastina.
 • Účet NOW (účet so zmluvným príkazom na čerpanie) - NOW (negotiable order of withdrawal) accountŠekový účet, ktorý prináša úroky. Pozri tiež šekové účty.
 • Účinok (daní) - IncidenceKonečné daňové zaťaženie (na rozdiel od zákonnej povinnosti platiť príslušnú daň). Napríklad maloobchodník môže platiť daň z obratu, je však pravdepodobné, že táto daň nakoniec záťaží spotrebiteľa. To, kto daň nakoniec skutočne platí (presný účinok daní), závisí od cenových elasticít ponuky a dopytu.
 • Účty národného dôchodku a produktu - National income and product accountingSústava účtov, ktoré merajú výdavky, dôchodok a produkt celej krajiny za určité obdobie (štvrťrok alebo rok).
 • Úhrnný produkt (alebo output) - Total product (or output)Celkové množstvo vyrobených tovarov vyjadrené vo fyzických jednotkách, ako sú bušle pšenice, tony ocele alebo počet strihaní.
 • Umŕtvená strata - Deadweight lossStrata renty spotrebiteľa alebo výrobcu vyvolaná tým, že sa produkt odchyľuje od svojej najefektívnejšej úrovne. Ak teda monopolista zvyšuje cenu, strata v uspokojení spotrebiteľa je väčšia ako zisk monopolistu. Rozdiel predstavuje pre spoločnosť umŕtvenú stratu vyvolanú monopolom.
 • Úrok - InterestVýnos plynúci tým, ktorí požičiavajú peniaze.
 • Úroková miera - Interest rateCena, ktorá sa platí za vypožičanie peňazí na určité obdobie. Úroková miera sa spravidla vyjadruje ako percento z peňažnej sumy požičanej na jeden rok. Ak je napríklad úroková miera 10 % ročne, potom sa za pôžičku 1000 dolárov poskytnutú na jeden rok platí 100 dolárov.
 • Úsporová funkcia - Savings functionFunkcia, ktorá ukazuje, akú časť dôchodku usporia domácnosti, resp. nejaká krajina pri každej úrovni dôchodku.
 • Úspory - SavingRozdiel medzi disponibilným dôchodkom a spotrebnými výdavkami.
 • Úspory z rozsahu - Economies of scaleRast produktivity alebo pokles priemerných výrobných nákladov, ktorý je dôsledkom zväčšenia veľkosti alebo rozsahu podniku. Napríklad veľká firma môže často dostať pri rozsiahlych nákupoch zľavu, alebo môže rozčleniť svoju ekonomickú činnosť tak, aby dosiahla väčšiu efektívnosť.
 • Úspory zo sortimentu - Economies of scopeÚspory, ktoré vyplývajú z toho, že firma vyrába rozličné výrobky alebo poskytuje rozličné služby. Úspory zo sortimentu teda vznikajú, keď je lacnejšie vyrábať tovar X a tovar Y spolu a nie oddelene. Napríklad letecká spoločnosť predávajúca lety z New Yorku do Chicaga a späť môže poskytovať tieto služby lacnejšie ako spoločnosť, ktorá ponúka lety iba v jednom smere.
 • Ústredná banka - Central bankŠtátna inštitúcia (v USA Federálny rezervný systém) zodpovedná za kontrolu ponuky peňazí a úverových podmienok, ako aj za dozor nad finančným systémom, predovšetkým nad obchodnými bankami.
 • Úver - CreditPoužitie cudzích peňažných prostriedkov na základe prísľubu vrátiť tieto prostriedky (spravidla s úrokom) k určitému termínu v budúcnosti. Hlavnými formami sú krátkodobé bankové pôžičky, úvery poskytované dodávateľmi alebo cenné papiere.
 • Uzatvorená ekonomika - Closed economyPozri otvorená ekonomika.
 • Úžerníctvo - UsuryStanovenie úrokovej miery, ktorá prevyšuje zákonnú maximálnu hranicu pre úroky z úverov.
 • Užitočnosť, celková - Utility, totalCelkové uspokojenie odvodené od spotreby statkov. Treba odlišovať od hraničnej užitočnosti, ktorá predstavuje dodatočnú užitočnosť súvisiacu so spotrebou dodatočnej jednotky daného statku.