Slovník pojmov

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z

B

 • Banka - BankBanka je právnická osoba so sídlom na území SR, založená ako akciová spoločnosť, ktorá prijíma vklady a poskytuje úvery, a ktorá má na výkon uvedených činností udelené bankové povolenie. Iná právna forma banky sa zakazuje. Banka môže okrem týchto činností vykonávať aj ďalšie bankové činnosti, ak ich má uvedené v bankovom povolení. Sú to napr.
  • tuzemské a cezhraničné prevody peňažných prostiedkov,
  • poskytovanie investičných služieb pre klientov a investovanie do cenných papierov na vlastný účet
  • obchodovanie na vlastný účet s finančnými nástrojmi peňažného trhu vrátane zmenárenskej činnosti,s finančnými nástrojmi kapitálového trhu, s mincami z drahých kovov, pamätnými bankovkami a pamätnými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí,
  • správa pohľadávok klienta na jeho účet vrátane súvisiaceho poradenstva
  • vydávanie a správa platobných prostriedkov
  • vydávanie cenných papierov, účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovanie súvisiacich služieb
 • Banka, obchodná - Bank, commercialFinančný sprostredkovateľ, ktorého hlavným charakteristickým znakom až donedávna bolo, že prijíma šekové vklady. Obchodná banka vedie tiež úsporové vklady, čiže vklady s výpovednou lehotou a vkladové účty na peňažnom trhu; predáva cestovné šeky; poskytuje ďalšie finančné služby; požičiava peniaze jednotlivcom a firmám. Od roku 1980 môžu aj sporiteľne a iné depozitné inštitúcie otvárať šekové účty, čím sa začali približovať obchodným bankám.
 • Bankomat - ATM, Automated Teller MachinePeňažný automat. Jedná sa o elektronické zariadenie umožňujúce výber hotovosti z bankového účtu pomocou platobnej (debetnej alebo kreditnej) karty a bezpečnostého PIN kódu. Niektoré bankomaty umožňujú uskutočňovať aj bezhotovostné prevody, vklady na účet, vykonávať platby (napr. dobíjanie kreditu k predplateným kartám mobilných telefónov), zistiť zostatok peňažných prostriedkov na účte, či zmeniť PIN kód.
 • Bankovky Federálneho rezervného systému - Federal Reserve notesPapierové peniaze vydávané Federálnym rezervným systémom, ktoré v súčasností zahŕňajú takmer všetky papierové peniaze v Spojených štátoch.
 • Bankovníctvo s čiastočnými rezervami - Fractional-reserve bankingRegulovanie v moderných bankových systémoch, na základe ktorého majú finančné inštitúcie zákonom predpísanú povinnosť držať určenú časť svojich vkladov vo forme vkladov v ústrednej banke (alebo vo forme pokladničnej hotovosti). V Spojených štátoch veľké banky musia v súčasnosti držať 12 % šekových vkladov ako rezervu.
 • Bariéra obchodu - Trade barrierKaždý protekcionistický nástroj, ktorým štát obmedzuje dovoz. Najviditeľnejšími bariérami obchodu sú clá a kvóty. V posledných rokoch však necolné bariéry (NTB), ako sú zložité regulačné procedúry, nahradili tradičné opatrenia.
 • Bariéry konkurencie - Barriers to competitionFaktory obmedzujúce rozsah konkurencie alebo počet výrobcov v odvetví, čím umožňujú, aby sa zvýšila ekonomická koncentrácia. Dôležitými príkladmi sú zákonné prekážky, regulovanie a diferenciácia produktu.
 • Bežný účet - Current accountPozri bilancia, obchodná.
 • Bilancia bežného účtu - Balance on current accountPozri bilancia, obchodná.
 • Bilancia, obchodná - Balance of tradeČasť platobnej bilancie krajiny, ktorá zahŕňa tovarový (čiže viditeľný) dovoz a vývoz. Ak sa do obchodnej bilancie zahŕňajú aj "neviditeľné" výkony čiže služby, účtovné vyjadrenie celkového vývozu a dovozu statkov a služieb sa označuje ako bilancia bežného účtu.
 • Bilancia, platobná - Balance of international paymentsBilancia, ktorá charakterizuje všetky ekonomické transakcie jednej krajiny s ostatným svetom v danom období. Zahŕňa nákup a predaj statkov a služieb, dary, vládne transakcie a kapitálové pohyby.
 • Bod vyrovnania - Breakeven pointTá úroveň dôchodku jednotlivca, rodiny alebo spoločností (v makroekonómii), pri ktorej sa 100 % vynakladá na spotrebu (t. j. bod, kde nie sú ani pozitívne ani negatívne úspory). Pozitívne úspory začínajú pri vyššej úrovni dôchodku.
 • Bohatstvo - WealthČistá hodnota hmotných a finančných položiek, ktoré vlastní nejaký národ alebo jednotlivec. Rovná sa sume všetkých aktív zmenšených o všetky pasíva.