Slovník pojmov

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z

Š

  • Šekové účty (alebo bankové peniaze) - Checking accounts (or bank money)Vklad v obchodnej banke alebo u iného finančného sprostredkovateľa, na ktorý možno vystaviť šeky a ktorý preto predstavuje transakčné peniaze (alebo M1). Hlavným druhom šekových účtov sú vklady bez výpovednej lehoty (ktoré možno vyzdvihnúť bez oznámenia a ktoré neprinášajú úrok) a účty NOW (ktoré sa vcelku neodlišujú od tradičných vkladov bez výpovednej lehoty až na to, že prinášajú úrok). Šekové účty predstavujú väčšinu M1.
  • Špekulant - SpeculatorOsoba zaoberajúca sa špekuláciou, t. j. nákupom (predajom) nejakého tovaru alebo finančného aktíva s cieľom dosiahnuť zisk z neskoršieho predaja (nákupu) tohto tovaru za vyššiu (nižšiu) cenu.
  • Štátne transferové platby - Transfer payments, governmentPeňažné prostriedky vyplácané vládou jednotlivcovi bez toho, že by sa za ne poskytovali protislužby. Príkladom sú platby na sociálne zabezpečenie a poistenie v nezamestnanosti. Cieľom transferových platieb je zvyčajne zmeniť rozdeľovanie dôchodku tým, že sa pomáha určitým skupinám (napr. chudobným, slepým alebo starým).
  • Štátny dlh - Government debtÚhrn štátnych záväzkov vo forme obligácií a krátkodobých pôžičiek. Štátny dlh, ktorý je v držbe verejnosti, vylučuje obligácie v rukách kvázi vládnych agentúr, ako je Federálny rezervný systém.
  • Štruktúrna nezamestnanosť - Structural unemploymentNezamestnanosť, ktorá vzniká v dôsledku toho, že regionálna alebo profesná štruktúra voľných pracovných miest nezodpovedá štruktúre disponibilného potenciálu pracovnej sily. Je možné, že existujú voľné miesta, nezamestnaní však nemusia mať požadovanú kvalifikáciu, prípadne voľné pracovné miesta môžu byt v iných oblastiach, ako žijú nezamestnaní.
  • Štruktúrny rozpočet - Structural budgetPozri skutočný, cyklický a štruktúrny rozpočet.