Slovník pojmov

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z

T

 • Tabuľka inputov a outputov - Input-output tableTabuľka ukazujúca toky tovarov medzi odvetviami. Tajná dohoda (kolúzia) - Collusion Dohoda medzi rozličnými firmami, ktorej cieľom je zvýšenie cien, rozdelenie trhov alebo iné opatrenia na obmedzenie konkurencie.
 • Technická a technologická zmena - Technological changeZavedenie novej výrobnej metódy, ktorá vedie k zdokonaleniu výrobku alebo zníženiu nákladov a tým k zvýšeniu produktivity. Technická a technologická zmena vedie k posunu krivky produkčných možností severovýchodným smerom.
 • Technický pokrok - Technological progressRovnaký význam ako technická a technologická zmena.
 • Teória efektívneho trhu - Efficient-market theoryPozri teória náhodného pohybu (trhových cien účastín).
 • Teória hier - Game theoryTeória, ktorá sa usiluje vytvoriť paralelu medzi správaním účastníkov hazardnej hry (napr. pokru) alebo strategickej hry (napr. šachu) a správaním firiem alebo menších skupín ľudí, najmä v rámci oligopolov.
 • Teória náhodného pohybu (objasňujúca ceny na trhu cenných papierov) - Random-walk theory (of stock market prices)Čoraz častejšie sa nazýva hypotézou efektívneho trhu. Názor, podľa ktorého všetky bežne dostupné informácie sú už zahrnuté do ceny obyčajných účastín (alebo iných aktív). V dôsledku toho nemožno na burze realizovať výhodné obchody, ak vychádzame zo starých, "prekonaných" informácií alebo z informácií, ktoré sú Ľahko dostupné (ako sú cenové pohyby z nedávnej minulosti). Kurzy účastín sa menia, avšak na základe nových informácií. Ak predpokladáme, že šance na splnenie dobrých a zlých správ sú 50:50, potom kurzy účastín budú sledovať "náhodný pohyb", t. j. existuje rovnaká pravdepodobnosť, že sa budú zvyšovať alebo znižovať.
 • Teória portfolia - Portfolio theoryEkonomická teória, ktorá opisuje, ako racionálni investori rozmiestňujú svoje bohatstvo medzi rozličné finančné aktíva, t. j. ako dávajú svoje bohatstvo do "portfolia". Napríklad, nejaká rodina môže mat portfolio, ktoré tvorí 50 $ v hotovosti, 400 $ na šekovom účte a 2500$ vo vzájomných fondoch na peňažnom trhu.
 • Teória pracovnej hodnoty - Labor theory of valueNázor, často spájaný s Karlom Marxom, v skutočnosti však sformulovaný už skôr, že každý tovar by sa mal hodnotiť výlučne podľa množstva práce potrebného na jeho výrobu.
 • Tieňová ekonomika - Underground economyNehlásená hospodárska činnosť. Tieňová ekonomika zahŕňa inak legálne činnosti, ktoré nie sú hlásené daňovým úradom (napr. obchody alebo služby automobilových opravovní, ktoré sa uzatvárajú medzi priateľmi na základe "naturálnej výmeny"), ako aj nelegálne činnosti (ako napr. obchod s drogami, hazardné hry a prostitúciu).
 • Tok a zásoba - Flow vs. stockTok predstavuje premennú, ktorá má časový rozmer, resp. plynie v čase (ako prúd vody). Zásoba predstavuje premennú, ktorá meria nejaké množstvo v určitom časovom bode (ako vodu v jazere). Dôchodok predstavuje sumu dolárov za rok, a je teda tokom. Ak vyjadríme bohatstvo k decembru 1990, ide o zásobu. Podobne investície sú tokom, kým počítače na sklade sú zásobou.
 • Tovarové peniaze - Commodity moneyPeniaze s vnútornou hodnotou, t. j. použitie nejakého tovaru (dobytka, perál atď.) ako peňazí. S rozširovaním peňažných transakcií sa použitie tovarových peňazí stáva čoraz ťažkopádnejšie. Preto sa postupne prechádza k peniazom s núteným obehom (papierovým peniazom).
 • Transakčný dopyt po peniazoch - Transactions demand for moneyPozri dopyt po peniazoch.
 • Trh - MarketMechanizmus, prostredníctvom ktorého kupujúci a predávajúci na seba navzájom pôsobia, aby určili ceny a množstvo tovarov. Niektoré trhy (napríklad trh cenných papierov alebo blší trh) sa konajú na konkrétnych fyzických miestach. Iné trhy sa realizujú pomocou telefónu, alebo sa organizujú prostredníctvom počítačov.
 • Trh účastín - Stock marketOrganizovaný trh, na ktorom sa obchoduje s obyčajnými účastinami. V Spojených štátoch je najväčším trhom cenných papierov newyorská burza, na ktorej sa obchoduje s účastinami najväčších amerických spoločností.
 • Trhová ekonomika - Market economyEkonomika, v ktorej sa odpovede na otázky čo, ako a pre koho, týkajúce sa alokácie zdrojov, určujú predovšetkým ponukou a dopytom na trhoch. Pri tejto forme ekonomickej organizácie firmy motivované želaním maximalizovať zisk, nakupujú inputy, vyrábajú a predávajú outputy. Domácnosti, ktoré majú k dispozícii dôchodky svojich výrobných faktorov, idú na trh a určujú dopyt po tovaroch. Vzájomné pôsobenie ponuky firiem a dopytu domácností potom určuje ceny a množstvá tovarov.
 • Trhová moc - Market powerStupeň, v akom firma alebo skupina firiem môže kontrolovať rozhodnutia o cenách a výrobe v danom odvetví. V podmienkach monopolu disponuje firma vysokým stupňom trhovej moci, kým firmy v dokonale konkurenčnom odvetví nemajú žiadnu trhovú moc. Najviac používaným meradlom trhovej moci je koeficient koncentrácie.
 • Trhová rovnováha - Market equilibriumMá ten istý význam ako konkurenčná rovnováha.
 • Trhový socializmus - Market socialismSocialistická ekonomika, v ktorej sa väčšina mikroekonomických otázok prenecháva trhovému mechanizmu. Štát síce aj naďalej vlastní väčšinu kapitálu a pôdy a riadi investičnú činnosť, ale o výrobnej technike, tvorbe cien a presnej štruktúre outputu rozhoduje ponuka a dopyt.
 • Tvorba cien pomocou prirážky - Markup pricingMetóda tvorby cien používaná mnohými firmami v podmienkach nedokonalej konkurencie. Pri tejto metóde sa odhadujú priemerné náklady, ku ktorým sa potom pridáva určité fixné percento. Tak sa napokon dostaneme k cene, ktorá sa účtuje.