Slovník pojmov

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z

P

 • Paradox hodnoty - Paradox of valueParadox spočívajúci v tom, že mnohé životne nevyhnutné statky (napr. voda) majú malú "trhovú" hodnotu, zatiaľ čo mnohé luxusné statky (napr. diamanty), ktoré majú malú "úžitkovú" hodnotu, majú vysokú trhovú cenu. Paradox hodnoty sa vysvetľuje tým, že cena neodzrkadľuje celkovú užitočnosť tovaru, ale jeho hraničnú užitočnosť.
 • Paradox sporivosti - Paradox of thriftNa základe tohto paradoxu, ktorý prvýkrát spomenul J. M. Keynes, rozhodnutie spoločnosti sporiť viac (byť sporivejší) môže viest k tomu, že sa v skutočnosti sporí menej. Sporiť viac, znamená vynaložiť menej na spotrebné statky; ak sa vynaloží menej na spotrebné statky, môže to viesť k poklesu agregátneho dopytu a GNP. To zasa môže viesť k menším indukovaným investíciám, nižším dôchodkom a napokon k poklesu úspor.
 • Paretova efektívnosť (alebo Paretovo optimum) - Pareto efficiency (or Pareto optimality)Pozri alokačná efektívnosť.
 • Partnerstvo - PartnershipForma podnikania, pri ktorej sa spájajú dve alebo viac osôb. Partnerskú formu podnikania, ktorá nedisponuje výhodou obmedzeného ručenia, treba odlišovať od formy korporácie.
 • Pasíva - LiabilitiesV účtovníctve sú to peňažné sumy, ktoré ekonomický subjekt dlhuje iným podnikom alebo osobám.
 • PatentVýhradné právo na kontrolu využívania vynálezu, ktoré sa v Spojených štátoch vynálezcovi priznáva na obdobie 17 rokov. Patenty umožňujú vznik dočasných monopolov, ktoré sú nástrojom na odmenu za invenčnú činnosť. Sú tiež hlavným nástrojom na podporu invenčného ducha jednotlivcov a v malých podnikoch.
 • Peňažná základňa - Monetary baseČisté peňažné záväzky štátu, ktoré sú v rukách verejnosti. V Spojených štátoch sa peňažná základňa rovná obeživu a bankovým rezervám. Peňažná základňa sa niekedy označuje ako vysokoúčinné peniaze.
 • Peňažné fondy - Money fundsStručné označenie veľmi likvidných krátkodobých finančných nástrojov, ktorých úroková miera sa nereguluje. Hlavnými formami sú vzájomné fondy na peňažnom trhu a vkladové účty obchodných bánk na peňažnom trhu.
 • Peňažné známky - Token moneyPeniaze s malou alebo vôbec žiadnou vnútornou hodnotou.
 • Peňažný trh - Money marketPojem označujúci súbor inštitúcií, ktoré sa zaoberajú nákupom a predajom krátkodobých úverových nástrojov, ako sú pokladničné poukážky a krátkodobé cenné papiere. Na rozdiel od trhu cenných papierov (burzy cenných papierov) peňažný trh nie je umiestnený na konkrétnom mieste, ide skôr o sieť maklérov, kupujúcich a predávajúcich.
 • Peniaze - MoneyVšetko, čo slúži ako prostriedok výmeny, t. j. všeobecne sa prijíma ako platobný prostriedok. Prvky tvoriace peniaze v rozvinutej ekonomike sa uvádzajú v hesle ponuka (masa) peňazí.
 • Peniaze s núteným obehom - Fiat moneyPeniaze, ktoré podobne ako dnešné papierové peniaze nemajú žiadnu vnútornú hodnotu, ale sú vládnym nariadením vyhlásené za zákonný platobný prostriedok. Peniaze s núteným obehom sa prijímajú len potiaľ, pokiaľ ľudia veria, že sa budú prijímať aj v budúcnosti.
 • Peniaze, rýchlosť - Money, velocity ofPozri rýchlosť peňazí.
 • Pevný menový kurz - Fixed exchange ratePozri menový kurz.
 • Phillipsova krivka - Phillips curveKrivka, prvýkrát zostrojená A. W. Phillipsom, ktorá ukazuje substitučný vzťah medzi nezamestnanosťou a infláciou. Phillips vo svojom diele ako prvý zdôvodnil tézu, že čím nižšia je miera nezamestnanosti, tým vyššia je miera inflácie. V hlavnom prúde modernej makroekonómie sa všeobecne vychádza z toho, že Phillipsova krivka vyjadrujúca substitučný vzťah má klesajúci tvar iba v krátkom období. Pokiaľ ide o dlhé obdobie, zvyčajne sa predpokladá, že Phillipsova krivka je vertikálna na úrovni prirodzenej miery nezamestnanosti.
 • Plávajúce menové kurzy - Floating exchange ratesPozri pružné menové kurzy.
 • Plná zamestnanosť - Full employmentPojem, ktorý sa používa v mnohých významoch. Pôvodne sa plná zamestnanosť chápala ako tá úroveň zamestnanosti, pri ktorej neexistuje nedobrovoľná nezamestnanosť (alebo existuje len v minimálnom rozsahu). V súčasnosti ekonómovia vychádzajú z koncepcie prirodzenej miery nezamestnanosti, ktorá ukazuje najvyššiu úroveň zamestnanosti udržateľnú v dlhom období.
 • Po tom, a preto v dôsledku toho - Post hoc, ergo propter hoc fallacy ("After this, therefore because of this")O tomto omyle sa hovorí vtedy, keď niekto vychádza z predpokladu, že ak udalosť A predchádza udalosť B, je A príčinou B.
 • Pôda - LandV klasickej a neoklasickej teórii jeden z troch základných výrobných faktorov (spolu s prácou a kapitálom). Všeobecnejšie povedané, tento pojem zahŕňa tak pôdu využívanú na poľnohospodárske a priemyselné účely, ako aj prírodné zdroje, ktoré sa získavajú z povrchu zeme i z jej hlbín.
 • Podiel na trhu - Market shareČasť outputu daného odvetvia pripadajúca na individuálnu firmu alebo skupinu firiem.
 • Podnik jednotlivca -Proprietorship, individualPodnikateľská firma, ktorú vlastní a riadi jeden človek.
 • Podnikateľ - EntrepreneurVšeobecne povedané, osoba, ktorá organizuje výrobu, resp. hospodársku činnosť. Osoba, ktorá vykonáva túto funkciu, najíma inputy, organizuje každodenné operácie a znáša riziko. Dôležitou úlohou podnikateľa je preberanie rizika pri zavádzaní inovácií.
 • Podradný statok - Inferior goodStatok, ktorého spotreba klesá, keď dôchodok rastie.
 • Pokladničné poukážky - Treasury bills (T-bills)Krátkodobé obligácie, resp. cenné papiere vydané federálnou vládou.
 • Politika ľahko dostupných peňazí - Easy-money policyPolitika ústrednej banky zameraná na zníženie úrokovej miery prostredníctvom rastu ponuky peňazí. Cieľom takej politiky je stimulovať rast investícií a tým aj rast GNP. Opakom je politika ťažko dostupných peňazí.
 • Politika ťažko dostupných peňazí - Tight-money policyPolitika ústrednej banky, ktorej cieľom je obmedzenie alebo zmenšenie ponuky peňazí a zvýšenie úrokových sadzieb. Táto politika vedie k spomaleniu tempa rastu reálneho GNP, zníženiu miery inflácie a zvýšeniu menového kurzu danej krajiny. Opakom je politika ľahko dostupných peňazí.
 • Ponuka (masa) peňazí - Money supplyPonuka peňazí v užšom zmysle slova (M1) pozostáva z mincí, papierového obeživa, ako aj zo všetkých vkladov bez výpovednej lehoty a šekových vkladov. To všetko spolu predstavuje peniaze v užšom zmysle, resp. transakčné peniaze. Množstvo peňazí v širšom zmysle slova (M2) zahŕňa okrem všetkých položiek M1 niektoré likvidné aktíva alebo tzv. kvázi peniaze - úsporové vklady, fondy peňažného trhu a pod.
 • Ponuka práce - Labor supplyPočet pracovníkov (alebo všeobecnejšie počet hodín práce), ktoré sú k dispozícii v nejakej ekonomike. Medzi hlavné faktory, ktoré určujú ponuku práce, patrí obyvateľstvo, reálne mzdy, ako aj spoločenské tradície.
 • Ponúkané množstvo - Quantity suppliedPozri zmena v ponuke a zmena v ponúkanom množstve.
 • Ponukový šok - Supply shockV makroekonómii ide o náhlu zmenu vo výrobných nákladoch alebo v produktivite, ktorá má veľký a neočakávaný vplyv na agregátnu ponuku. V dôsledku ponukového šoku sa neočakávane mení reálny GNP a cenová hladina. Napríklad, keď sa ceny ropy v rokoch 1978 až 1979 prudko zvýšili, prudko sa zvýšila inflácia a reálny produkt sa znížil.
1 2 3 »