Slovník pojmov

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z

O

 • Obeživo - CurrencyMince a papierové peniaze.
 • Obligácia - BondVládou alebo korporáciou vydávaný cenný papier, ktorý prináša úrok. Obligácia obsahuje prísľub, že sa k dohodnutému dátumu v budúcnosti splatí peňažná suma spolu s úrokmi.
 • Obmedzené ručenie - Limited liabilityObmedzenie vlastníkovej straty pri podnikaní na sumu kapitálu, ktorou prispel do korporácie. Toto obmedzenie umožňuje ľudom investovať do korporácie bez toho, že by sa museli obávať straty všetkých svojich osobných aktív, keby sa korporácia stala nerentabilnou. Obmedzené ručenie bolo dôležitým faktorom pri raste veľkých korporácií. Naproti tomu vlastníci v tzv. partnerských spoločnostiach a v súkromných podnikoch vo všeobecnosti majú neobmedzené ručenie za dlhy týchto firiem.
 • Obyčajná účastina - Common stockFinančný nástroj, ktorý predstavuje vlastníctvo a vo všeobecnom zmysle hlasovacie právo v korporácii. Určitý podiel na účastinnom kapitáli spoločnosti dáva vlastníkovi oprávnenie na zodpovedajúcu časť hlasov, čistého dôchodku a aktív korporácie.
 • Očakávania - ExpectationsNázory alebo predstavy o neurčitých premenných (napríklad o budúcich úrokových sadzbách, cenách alebo daňových sadzbách). Očakávania sa pokladajú za racionálne, ak nie sú sústavne chybné a využívajú všetky dostupné informácie. Očakávania sa pokladajú za adaptívne, keď ľudia predpokladajú, že budúci vývoj sa bude viac či menej podobať minulému, svoje očakávania však zmenia alebo prispôsobia, keby sa ich minulé prognózy ukázali ako chybné.
 • Ochrana pred rizikom - HedgingMetóda používaná na vylúčenie rizika pomocou protichodne pôsobiacich transakcií. Napríklad ak farmár pestuje pšenicu, ktorá sa má zožať na jeseň, riziko cenových výkyvov možno kompenzovať, alebo sa proti nemu ochrániť tým, že množstvo pšenice, ktoré sa vyprodukuje, sa predá už na jar alebo v lete.
 • Oddelenie vlastníctva od kontroly - Separation of ownership and controlCharakteristický znak najväčších korporácií v Spojených štátoch v súčasnosti. Ich vlastníkmi sú účastinári, no ich riadenie a správa je v rukách profesionálnych manažérov. Za takých podmienok je skutočná kontrola zo strany účastinárov zanedbateľná.
 • Odpisy pri opotrebovaní kapitálu - Capital consumption allowancePozri amortizácia.
 • Odstupňovaná dôchodková daň - Graduated income taxPozri daň z dôchodku jednotlivcov.
 • Odvetvie - IndustrySkupina podnikov vyrábajúcich podobné alebo rovnaké výrobky.
 • Odvodený dopyt - Derived demandDopyt po výrobnom faktore, ktorý vyplýva (je "odvodený") z dopytu po finálnom statku, k zhotoveniu ktorého prispieva. Tak je dopyt po pneumatikách odvodený z dopytu po automobiloch.
 • Okunov zákon - Okun´s LawEmpirický vzťah medzi cyklickými pohybmi GNP a nezamestnanosťou, ktorý odhalil Arthur Okun. Zákon hovorí, že keď skutočný GNP klesne o 2 % vo vzťahu k potenciálnemu GNP, miera nezamestnanosti sa zvýši asi o jeden percentný bod. (Podľa predchádzajúcich odhadov bol tento pomer 3:1.)
 • Oligopol - OligopolyStav nedokonalej konkurencie, pri ktorej je nejaké odvetvie ovládané malým počtom výrobcov.
 • Opcia (prednostné právo) - OptionDohoda umožňujúca nejakej strane nakupovať alebo predávať tovar či cenný papier za danú cenu počas určitého obdobia. V súčasnosti sa opcie široko vymieňajú za obyčajné účastiny, obligácie, zahraničnú menu a suroviny.
 • Operácie na voľnom trhu - Openmarket operationsČinnosť ústrednej banky, ktorá nákupom a predajom štátnych obligácií ovplyvňuje bankové zdroje, ponuku peňazí a úrokové sadzby. Suma peňazí, za ktoré ústredná banka nakupuje cenné papiere, zvyšuje zdroje obchodných bánk, čím sa zároveň zvyšuje ponuka peňazí. Pri predaji cenných papierov sa ponuka peňazí znižuje.
 • Ostatné premenné nezmenené - Other things equalFormulácia, ktorá znamená, že uvažovaný faktor sa mení, zatiaľ čo všetky ostatné faktory zostanú nezmenené, čiže konštantné. Napríklad krivka dopytu ukazuje, že množstvo požadovaného tovaru sa rastom ceny znižuje, pokiaľ ostatné premenné (napríklad dôchodky) zostanú nezmenené.
 • Otvorená ekonomika - Open economyEkonomika, ktorá obchoduje s inými krajinami, t. j. dováža a vyváža statky a kapitál. Uzatvorená ekonomika naproti tomu ani nedováža ani nevyváža.
 • Output (produkt) - OutputPozri úhrnný produkt.