Slovník pojmov

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z

Z

 • Zabudovaný stabilizátor - Built-in stabilizerPozri automatický stabilizátor.
 • Základný kapitál - Equity capitalProstriedky, ktoré do podniku prináša jeho vlastník. Taká investícia umožňuje podieľať sa na vlastníctve a implikuje riziko straty, aj šancu na zisk.
 • Zákon klesajúceho dopytu - Law of downwaed-sloping demandZákon, ktorý hovorí, že keď cena nejakého tovaru alebo služby klesá, spotrebitelia budú nakupovať viac tohto tovaru, ak ostatné premenné zostanú nezmenené.
 • Zákon klesajúcej hraničnej užitočnosti - Law of diminishing marginal utilityZákon, ktorí hovorí, že keď sa spotrebúva čoraz viac nejakého tovaru, jeho hraničná užitočnosť klesá.
 • Zákon klesajúcich výnosov - Diminishing returns, law ofZákon výroby, podľa ktorého prírastok produktu, vyvolaný postupným zväčšovaním jedného inputu, sa nakoniec zmenší, keď ostatné inputy zostanú nezmenené. Z technického hľadiska je tento zákon totožný s výrokom, že hraničný produkt premenlivého inputu po určitom bode klesá.
 • Zákon ponuky a dopytu - Law of supply and demandTento "zákon" hovorí, že (v podmienkach dokonalej konkurencie) sa trhová cena ustáli na úrovni, na ktorej sa množstvo tovarov požadované kupujúcimi práve rovná množstvu, ktoré sú predávajúci ochotní predať.
 • Zákon rastúcich relatívnych nákladov - Law of increasing relative costsPodľa zákona vzácnosti pre ekonomiku s plnou zamestnanosťou platí, že ak spoločnosť chce viac tovaru A, musí obetovať určitú časť výroby tovaru B. Zákon rastúcich relatívnych nákladov hovorí, že ak chce spoločnosť čoraz viac tovaru A, množstvo tovaru B, ktoré sa musí obetovať na každú dodatočnú jednotku A, sa bude zvyšovať úmerne tomu, ako sa bude zvyšovať výroba tovaru A. V pojmoch hranice produkčných možností možno tento zákon ilustrovať krivkou, ktorá je prehnutá smerom von (ako kupola).
 • Zákon vzácnosti - Law of scarcityZásada, že väčšina vecí, ktoré ľudia potrebujú, je k dispozícii iba v obmedzenom množstve (s výnimkou voľných statkov). Statky sú teda vo všeobecnosti vzácne a musia sa nejakým spôsobom "prideľovať", či už pomocou ceny alebo nejakých iných prostriedkov.
 • Zákonné platidlo - Legal tenderPeniaze, ktoré sa podľa zákona musia prijímať na zaplatenie dlhov. V USA sú zákonným platidlom všetky mince a iné formy obeživa, nie však šeky.
 • Zamestnaný - EmployedPodľa amerických definícií sú osoby zamestnané vtedy, keď vykonávajú nejakú platenú prácu, alebo keď majú zamestnanie, hoci nepracujú v dôsledku choroby, štrajku alebo dovolenky. Pozri tiež nezamestnanosť.
 • Zásoba a tok - Stock vs. flowPozri tok a zásoba.
 • Zhodnotenie (meny) - Appreciation (of a currency)Pozri znehodnotenie (meny).
 • Zisk - Profit(1) V účtovníckej terminológii predstavuje zisk celkové príjmy mínus náklady pripadajúce na predané tovary (pozri výkaz príjmov). (2) V ekonomickej teórii je to rozdiel medzi príjmami z predajov a úplnými alternatívnymi nákladmi zdrojov slúžiacich na výrobu tovarov.
 • Zlatý štandard - Gold standardSystém charakterizovaný tým, že daná krajina (1) vyhlasuje svoju menovú jednotku za ekvivalent určitej fixnej váhy zlata, (2) disponuje zásobami zlata, ktoré slobodne kupuje a predáva za vyhlásenú cenu a (3) nijako neobmedzuje vývoz alebo dovoz zlata. Ak sa dve alebo viac krajín prihlási k zlatému štandardu, vytvára sa medzi ich menami "cena zlatej parity" alebo menový kurz. Ak je "zlatý obsah" libry päťkrát väčší ako obsah dolára, jedna libra sa bude predávať na trhoch zahraničných mien za 5 $. Klasickým príkladom fungovania zlatého štandardu v druhej polovici 19. storočia bola Veľká Británia. V súčasnosti však ani jedna krajina nemá (ani len približne) nič podobné, ako bol zlatý štandard.
 • Zložený úrok - Compound interestÚrok, ktorý sa počíta zo sumy všetkých v minulosti nadobudnutých úrokov, ako aj z pôvodného kapitálu. Predpokladajme napríklad, že 100 $ (pôvodný kapitál) sa uloží na účte, ktorý ročne vynáša 10 % úroku. Na konci prvého roka predstavuje úrok 10 $. Na konci druhého roka tvoria úrokové platby 11 $, z čoho 10 $ pripadá na pôvodný kapitál a 1 $ je úrok - a tak ďalej v ďalších rokoch.
 • Zlyhanie trhu - Market failureNedokonalosť cenového systému, ktorá znemožňuje efektívnu alokáciu zdrojov. Dôležitým príkladom sú externality a nedokonalá konkurencia.
 • Zmena v dopyte a zmena v požadovanom množstve - Change in demand vs. change in quantity demandedZmena v množstve, ktoré chcú kupujúci nakúpiť, vyvolaná z ktoréhokoľvek iného dôvodu (napríklad zvýšením dôchodku, zmenou záľub atd.) ako je zmena ceny, predstavuje "zmenu v dopyte". (V grafickom zobrazení ide o posun krivky dopytu). Ak je napríklad rozhodnutie nakúpiť viac alebo menej tovaru vyvolané zmenou jeho ceny, ide o "zmenu v požadovanom množstve." (V grafickom zobrazení ide o pohyb pozdĺž nezmenenej krivky dopytu.)
 • Zmena v ponuke a zmena v ponúkanom množstve - Change in supply vs. change in quantity suppliedIde o rovnaký rozdiel ako v prípade dopytu. Pozri zmena v dopyte a zmena v požadovanom množstve.
 • Zmiešaná ekonomika - Mixed economyPrevládajúca forma ekonomickej organizácie v nekomunistických krajinách. Zmiešané ekonomiky sa pri ekonomickej organizácii opierajú predovšetkým o cenový systém, využívajú však aj rozličné štátne zásahy, aby sa vyrovnali s makroekonomickou nestabilitou a so zlyhávaním trhu.
 • Znehodnotenie (meny) - Depreciation (of a currency)Mena nejakej krajiny sa znehodnocuje, ak klesá jej kurz vyjadrený v menách iných krajín. Ak napríklad kurz dolára klesá zo 6 francúzskych frankov na 4 franky za 1 USD, hodnota dolára klesla a dolár sa znehodnotil. Opakom znehodnotenia je zhodnotenie, ku ktorému dochádza, keď sa kurz danej meny zvyšuje. V pružných systémoch menových kurzov sa meny znehodnocujú a zhodnocujú väčšinou v dôsledku pôsobenia trhových síl ponuky a dopytu.