Slovník pojmov

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z

C

 • Celková produktivita faktorov - Total factor productivityIndex produktivity, ktorý meria úhrnný produkt pripadajúci na jednotku úhrnného inputu. V čitateľovi indexu je úhrnný produkt (povedzme GNP), zatiaľ čo v menovateľovi je vážený priemer inputov kapitálu, práce a prírodných zdrojov. Rast celkovej produktivity faktorov sa často pokladá za index tempa technického pokroku.
 • Celkové náklady - Total costPozri náklady, celkové.
 • Celkový príjem - Total revenuePozri príjem, celkový.
 • Cena (resp. bod, resp. pravidlo) ukončenia činnosti - Shutdown price (or point, or rule)V teórii firmy sa bod ukončenia činnosti nachádza v tom bode, kde trhová cena stačí práve len na pokrytie priemerných variabilných nákladov. Inak povedané, je to bod, v ktorom sa straty firmy v danom období práve rovnajú jej fixným nákladom; za týchto okolností môže firma tiež ukončiť činnosť.
 • Cena (resp. úroveň, resp. bod) vyrovnania - Breakeven price (or level, or point)Úroveň ceny, pri ktorej firma "vyrovnáva", t. j. hradí všetky náklady, nedosahuje však nijaký zisk.
 • Cenné papiere - SecuritiesPojem používaný na označenie širokej palety finančných aktív, ako sú účastiny, obligácie, opcie a zmenky. Presnejšie povedané, ide o dokument používaný na preukázanie vlastníctva týchto aktív.
 • Cenová elasticita dopytu - Price elasticity of demandMeradlo stupňa, v akom množstvo tovarov požadované kupujúcimi reaguje na zmenu ceny. Koeficient elasticity čiže kvantitatívne meradlo elasticity predstavuje percentuálnu zmenu kúpeného množstva delenú percentuálnou zmenou ceny. Pri výpočte tohto koeficienta sú v čitateľovi zlomku priemery starých a nových množstiev a v menovateľovi priemery starých a nových cien, pričom sa neberie do úvahy záporné znamienko. Pozri tiež elastický dopyt, neelastický dopyt, jednotková elasticita dopytu.
 • Cenová elasticita ponuky - Price elasticity of supplyPojem, ktorý sa konštruuje podobne ako cenová elasticita dopytu. Rozdiel je, prirodzene, v tom, že v tomto prípade sa meria reakcia ponuky na zmenu ceny. Presnejšie povedané, cenová elasticita ponuky meria percentuálnu zmenu v ponúkanom množstve delenú percentuálnou zmenou v cene. Koeficienty elasticity ponuky sú osobitne užitočné v podmienkach dokonalej konkurencie, keď ponúkajúci sú "cenovými príjemcami" (t. j. žiadny individuálny podnik nemá vplyv na tvorbu trhovej ceny).
 • Cenová pružnosť - Price flexibilitySprávanie cien na "aukčných" trhoch (napr. na mnohých trhoch surovín alebo na burzách cenných papierov), na ktorých ceny bezprostredne reagujú na zmeny v dopyte alebo ponuke. Pre porovnanie pozri regulované ceny.
 • Cenový index - Price indexIndexové číslo, ktoré ukazuje, ako sa v určitom období zmenila priemerná cena nejakej skupiny statkov. Pri výpočte tohto priemeru sa ceny rôznych statkov spravidla vážia podľa svojho ekonomického významu (napr. podľa podielu, ktorý má každý statok na celkových spotrebiteľských výdavkoch v indexe spotrebiteľských cien).
 • Chicagská ekonomická škola - Chicago School of EconomicsSkupina ekonómov (k jej najvýznamnejším stúpencom patria Henry Simons, F. A. von Hayek, Milton Friedman a George Stigler), ktorí veria, že konkurenčné trhy zbavené štátnych intervencií vedú k najefektívnejšiemu fungovaniu ekonomiky.
 • Chudoba - PovertyV súčasnosti vláda USA definuje "hranicu chudoby" ako adekvátne minimum životnej úrovne.
 • Chybné usudzovanie z časti na celok - Fallacy of compositionOmyl vyplývajúci z predpokladu, že to, čo platí pre jednotlivcov, platí aj pre skupinu.
 • Clo - TariffPoplatok alebo daň uvalená na každú jednotku tovaru dovezeného do krajiny.
 • Coasova poučka - Coase theoremNázor (prísne vzaté však nejde o poučku) vyslovený Ronaldom Coasom, že externality alebo ekonomickú neefektívnosť možno odstrániť rokovaním medzi zúčastnenými stranami.
 • Cválajúca inflácia - Galloping inflationPozri inflácia.
 • Cyklická nezamestnanosť - Cyclical unemploymentPozri frikčná nezamestnanosť.
 • Cyklický rozpočet - Cyclical budgetPozri skutočný, cyklický a štruktúrny rozpočet.