Slovník pojmov

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z

S

 • Sayov zákon trhov - Say's Law of MarketsTeória, podľa ktorej "si ponuka vytvára vlastný dopyt". J. B. Say roku 1803 tvrdil, že nemôže vzniknúť nadmerný dopyt alebo nadmerná ponuka, lebo celková kúpna sila sa vždy presne rovná úhrnnému dôchodku a úhrnnému produktu. Keynes kritizoval Sayov zákon, pričom poukazoval na to, že dodatočný dolár dôchodku sa nemusí nevyhnutne vynaložiť celý (t. j. hraničný sklon k spotrebe sa nemusí rovnať jednej).
 • Sklon (smernica) - SlopeNa grafe predstavuje zmenu premennej na vertikálnej osi, ktorá pripadá na jednotkovú zmenu premennej na horizontálnej osi. Rastúce krivky majú kladný sklon, klesajúce krivky (napríklad krivky dopytu) majú záporný sklon. Sklon horizontálnych čiar sa rovná nule.
 • Skutočný, cyklický a štruktúrny rozpočet - Actual, cyclical, and structural budgetSkutočný rozpočtový deficit alebo rozpočtový prebytok predstavuje sumu, zaznamenanú za daný rok. Tvorí ju štruktúrny rozpočet, ktorý ukazuje, aké by boli štátne príjmy, výdavky a deficity, keby hospodárstvo fungovalo na úrovni potenciálneho produktu, a cyklický rozpočet, ktorý vyjadruje vplyv ekonomického cyklu na rozpočet.
 • Slobodný obchod - Free tradePolitika, pri ktorej štát nezasahuje pomocou ciel, kvót ani inými prostriedkami do obchodu medzi krajinami.
 • Socializmus - SocialismPolitická teória, podľa ktorej všetky (alebo takmer všetky) výrobné prostriedky (s výnimkou práce) by mala vlastniť spoločnosť. To umožňuje, aby sa kapitálový výnos rozdeľoval rovnomernejšie ako v kapitalizme.
 • Sociálne regulovanie - Social regulationPozri regulovanie.
 • Spoločenský infraštruktúrny kapitál (niekedy sa nazýva infraštruktúra) - Social overhead capital (sometimes called infrastructure)Nevyhnutné investície, od ktorých závisí ekonomický vývoj, predovšetkým investície do dopravy, energetiky a spojov. V dôsledku vysokých kapitálových nákladov a nedeliteľnosti spojenej s týmto kapitálom spoločenský infraštruktúrny kapitál vo všeobecnosti závisí od štátneho plánovania a ekonomickej podpory, najmä v rozvojových krajinách.
 • Spotreba - ConsumptionV makroekonómii sa spotreba chápe ako celková suma spotrebných výdavkov jednotlivcov alebo krajiny za dané obdobie. Presnejšie povedané, pojem spotreba by sa mal vzťahovať iba na také statky, ktoré sa v tomto období úplne spotrebujú, zužitkujú alebo "zjedia". V praxi však spotrebné výdavky zahŕňajú všetky nakúpené spotrebné statky, z ktorých mnohé majú životnosť oveľa dlhšiu, ako je sledované obdobie - napríklad nábytok, odevy a autá.
 • Spotrebná funkcia - Consumption functionFunkcia vyjadrujúca vzťah celkovej spotreby k úrovni dôchodku. Dôchodok možno vyjadriť ako disponibilný dôchodok (DI) alebo v prípade makroekonomickej spotrebnej funkcie ako hrubý národný produkt (GNP). Často sa uvádza, že k faktorom ovplyvňujúcim spotrebu patrí aj celkové bohatstvo a ďalšie premenné.
 • Stagflácia - StagflationPojem vytvorený začiatkom sedemdesiatych rokov na označenie koexistencie vysokej nezamestnanosti, resp. stagnácie, s pretrvávajúcou infláciou. Jej vysvetlenie treba hľadať predovšetkým v zotrvačnom charaktere inflačného procesu.
 • Statky dlhodobej spotreby - Durable goodsVýrobné zariadenia alebo stroje (napríklad počítače, nákladné autá, automobily), ktorých životnosť je obvykle dlhšia ako tri roky.
 • Stredná hodnota - MeanV štatistike má tento pojem rovnaký význam ako "priemer".
 • Substitučný efekt (cenovej zmeny) - Substitution effect (of a price change)Ak relatívna cena nejakého tovaru klesá, majú spotrebitelia sklon spotrebúvať tohto tovaru viac (čiže "substituovať" iné tovary týmto tovarom) a spotrebúvať tohto tovaru menej, keď sa jeho relatívna cena zvyšuje (čiže "substituovať" tento tovar inými). Tento substitučný efekt cenovej zmeny vedie ku klesajúcej krivke dopytu. Porovnaj s dôchodkovým efektom.
 • Substitúty - SubstitutesPozri komplementy.
 • Subvencia - SubsidyŠtátna podpora vyplácaná podniku alebo domácnosti, ktorá poskytuje alebo spotrebúva tovary. Štát napríklad často subvencuje potraviny tak, že rodinám s nízkymi dôchodkami hradí časť výdavkov na potraviny. Súčasná hodnota (aktíva) - Present value (of an asset) Terajšia hodnota aktíva, ktoré v priebehu času produkuje tok dôchodkov. Hodnotenie tohto toku výnosov plynúcich v čase vyžaduje určiť súčasnú hodnotu každej zložky dôchodku, čo sa robí diskontovaním budúcich dôchodkov.
 • Súkromný statok - Private goodPozri verejný statok.
 • Súvaha - Balance sheetBilancia finančného stavu firmy k určitému dátumu, pri ktorej sa na jednej strane uvádzajú aktíva a na druhej strane pasíva spolu s čistou hodnotou. Každá položka sa vyjadruje pomocou svojej skutočnej alebo odhadovanej peňažnej hodnoty. Sumy na obidvoch stranách súvahy sa musia rovnať, pretože čistá hodnota sa de W uje ako aktíva mínus pasíva.
 • Suverenita spotrebiteľa - Consumer sovereigntyVzniká ako výsledok čistého trhového alebo cenového systému, kde spotrebitelia sú konečnými diktátormi určujúcimi druh a množstvo tovaru, ktorý sa má vyrobiť. Spotrebitelia pôsobia v tomto smere tak, že zvyšujú ceny tovarov, o ktoré majú najväčší záujem; dodávatelia zasa vyrábajú viac týchto tovarov, lebo ich láka predstava vyšších cien a ziskov. Suverenita spotrebiteľa je obmedzená, keď spotrebitelia nemajú k dispozícii úplné informácie, alebo keď sú záľuby spotrebiteľa manipulované reklamou výrobcu.
 • Systém menových kurzov - Exchange rate systemSúhrn pravidiel, mechanizmov a inštitúcií, ktoré umožňujú platby medzi jednotlivými krajinami. Historicky najdôležitejšími systémami menovaných kurzov boli zlatý štandard, bretton-woodsky systém a súčasný systém pružných menových kurzov.
 • Systém slobodného podnikania - Free enterprise systemTento pojem má zvyčajne rovnaký význam ako kapitalizmus.