Slovník pojmov

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z

R

 • Racionálne očakávania - Rational expectations(1) Podrobnejšiu definíciu pozri v hesle očakávania. (2) Všeobecnejšie povedané, je to súčasť chápania ekonomiky, ktoré zastávajú stúpenci makroekonomickej teórie racionálnych očakávaní.
 • Rast produktivity - Productivity growthTempo rastu produktivity z jedného obdobia na druhé. Napríklad, ak index produktivity práce je 100 roku 1987 a 103 roku 1988, ročné tempo rastu produktivity roku 1988 vo vzťahu k roku 1987 je 3 %.
 • Rastúce výnosy z rozsahu - Increasing returns to scalePozri výnosy z rozsahu.
 • Reálna úroková miera - Real interest rateÚroková miera vyjadrená pomocou tovarov, a nie pomocou peňazí. Rovná sa peňažnej (alebo nominálnej) úrokovej miere po odpočítaní miery inflácie.
 • Reálne mzdy - Real wagesKúpna sila robotníckej mzdy, vyjadrená prostredníctvom statkov a služieb. Reálna mzda sa meria pomocou pomeru peňažnej mzdovej sadzby k indexu spotrebiteľských cien.
 • Reálny GNP - Real GNPHrubý národný produkt očistený o cenové zmeny. Reálny GNP sa rovná nominálnemu GNP delenému deflátorom GNP. Pozri hrubý národný produkt, reálny.
 • Recesia - RecessionPokles reálneho GNP počas dvoch alebo viacerých po sebe nasledujúcich štvrťrokov. Pozri depresia.
 • Regulované ceny (nepružné ceny) - Administered prices (inflexible prices)Tento pojem použil pôvodne Gardner C. Means na označenie cien, ktoré nie sú "pružné" (pozri cenová pružnosť). Typickým príkladom regulovaných cien sú ceny stanovené nedokonale konkurenčnými firmami. Tieto ceny môžu počas týždňov a mesiacov zostať na tej istej úrovni.
 • Regulovane plávajúci menový kurz - Managed floatPrevládajúca forma systému menových kurzov v súčasnosti. Pri tomto systéme daná krajina príležitostne intervenuje, aby stabilizovala svoju menu.
 • Regulovanie - RegulationZákony a smernice vydávané vládou, pomocou ktorých sa má zmeniť správanie firiem. K hlavným formám regulovania patrí ekonomické regulovanie (ktoré ovplyvňuje ceny, vstup do odvetvia alebo služby jednotlivého odvetvia - napríklad aerolínií) a sociálne regulovanie (ktoré sa pokúša korigovať externality rozšírené v mnohých odvetviach, napríklad znečistenie vzduchu a vody).
 • Renta spotrebiteľa (spotrebiteľský prebytok) - Consumer surplusRozdiel medzi sumou, ktorú je spotrebiteľ ochotný zaplatiť za tovar, a skutočne zaplatenou sumou. Tento rozdiel vyplýva z toho, že hraničná užitočnosť prvej predanej jednotky (vyjadrená v $) je väčšia ako cena a iba pri poslednej jednotke sa hraničná užitočnosť rovná cene. Peňažný ekvivalent celkovej užitočnosti spotrebovaného tovaru môže byť preto podstatne väčší ako vynaložená suma peňazí. Presnejšie možno peňažnú hodnotu renty spotrebiteľa vyjadriť (ak použijeme graf krivky dopytu) ako oblasť pod krivkou dopytu, ale nad cenovou priamkou.
 • Renta, ekonomická - Rent, economicTento pojem použili v 19. storočí britskí ekonómovia na označenie dôchodku, ktorý získavajú vlastníci pôdy. Celková ponuka pôdy, ktorá je k dispozícii v nejakej krajine alebo na celom svete, je (s menším obmedzením) fixná a dôchodok, ktorý sa platí vlastníkovi pôdy, je renta. Význam tohto pojmu sa často rozširuje na výnos platený každému faktoru, ktorého ponuka je fixná, t. j. každému inputu s dokonale neelastickou, resp. vertikálnou krivkou ponuky.
 • Revalvácia - RevaluationZvýšenie oficiálneho kurzu nejakej meny. Pozri devalvácia.
 • Rezervná armáda nezamestnaných - Reserve army of the unemployedPojem používaný v marxistickej ekonómii. Marx dokazoval, že vždy existujú nezamestnaní, ktorí hľadajú prácu. Zamestnávatelia môžu na túto armádu nezamestnaných vždy poukazovať a ak je to potrebné, najímať z nej pracovné sily, aby tak presadili železný mzdový zákon, t. j. znížili mzdu na takú nízku úroveň, ktorá by robotníkom umožňovala práve len prežiť.
 • Rezervy (zdroje), bankové - Reserves, bankČasť vkladov, ktoré banka odloží bokom vo forme pokladničnej hotovosti alebo bezúročných vkladov vo Federálnej rezervnej banke. V Spojených štátoch musia banky držať rezervy vo výške 12 % šekových vkladov (alebo transakčných účtov).
 • Rezervy, medzinárodné - Reserves, internationalKaždá krajina drží aspoň nejaké rezervy v takých formách, ako je zlato, meny iných krajín alebo osobitné práva čerpania (SDR). Medzinárodné rezervy slúžia ako "medzinárodné peniaze", ktoré sa majú použiť, keď sa krajina stretne s problémom zahraničnej likvidity alebo s ťažkosťami platobnej bilancie. Keby krajina bola pripravená na voľné plávanie menového kurzu, nepotrebovala by rezervy.
 • Rovnováha (firmy) - Equilibrium (for a business firm)Stav alebo úroveň outputu, pri ktorej firma maximalizuje svoj zisk zohľadňujúc všetky obmedzenia, ktorým je vystavená, a preto ju nič nepodnecuje zmeniť objem outputu alebo cenu. V štandardnej teórii firmy to znamená, že firma si zvolila objem outputu, pri ktorom sa hraničný príjem práve rovná hraničným nákladom.
 • Rovnováha (individuálneho spotrebiteľa) - Equilibrium (for the individual consumer)Situácia, keď spotrebiteľ maximalizuje užitočnosť, t. j. rozhodol sa pre takú kombináciu tovarov, ktorá pri danom dôchodku a daných cenách najlepšie uspokojuje jeho potreby.
 • Rovnováha - EquilibriumStav, keď je ekonomický subjekt v pokoji, alebo keď sily pôsobiace na tento subjekt sú v rovnováhe, takže nie je tendencia k zmene.
 • Rovnováha, konkurenčná - Equilibrium, competitivePozri konkurenčná rovnováha.
 • Rovnováha, makroekonomická - Equilibrium, macroeconomicÚroveň GNP, pri ktorej sa predpokladaný (plánovaný) agregátny dopyt rovná predpokladanej (plánovanej) agregátnej ponuke. V bode rovnováhy sa plánované veličiny, t. j. spotreba (C), štátne výdavky (G), investície (I) a čistý vývoz (X) rovnajú celkovému množstvu tovarov, ktoré podnikatelia chcú predať pri existujúcej cenovej hladine.
 • Rovnováha, všeobecná - Equilibrium, generalPozri všeobecná rovnováha.
 • Rozdeľovanie - DistributionV ekonómii sa týmto pojmom označuje spôsob, akým sa celkový produkt rozdeľuje medzi jednotlivé ekonomické subjekty alebo výrobné faktory (napr. rozdeľovanie dôchodku medzi prácu a kapitál). V teórii národného dôchodku existuje päť kategórií dôchodkov (a teda implicitne päť kategórií príjemcov): (1) mzdy a platy; (2) úrokové platby; (3) dôchodok z renty; (4) zisky korporácií; (5) dôchodky z inej podnikateľskej činnosti.
 • Rozpočet, štátny - Budget, governmentBilancia ukazujúca plánované výdavky a príjmy danej vlády za určité obdobie (spravidla jeden rok).
 • Rozpočet, vyrovnaný - Budget, balancedRozpočet, v ktorom sa celkové výdavky presne rovnajú celkovým príjmom (vylučujú sa pritom všetky príjmy z pôžičiek).
 • Rozpočtová priamka - Budget linePriamka ukazujúca kombináciu tovarov, ktorú môže spotrebiteľ s daným dôchodkom nakúpiť za dané ceny. Ak sa na grafe zobrazujú potraviny a odevy, potom každý bod na priamke predstavuje kombináciu potravín a odevov, ktorú možno nakúpiť pri určitej úrovni dôchodku a pri daných cenách. Rozpočtová priamka sa niekedy označuje ako rozpočtové obmedzenie.
 • Rozpočtové obmedzenie - Budget constraintPozri rozpočtová priamka.
 • Rozpočtový deficit - Budget deficitPrebytok celkových výdavkov štátneho rozpočtu nad celkovými príjmami, do ktorých sa nezahŕňajú pôžičky. Rozdiel (deficit) sa zvyčajne financuje z pôžičiek.
 • Rozpočtový prebytok - Budget surplusPrebytok vládnych príjmov nad vládnymi výdavkami. Je to opak rozpočtového deficitu.
 • Rozširovanie kapitálu - Capital wideningTendencia, pri ktorej sa tempo rastu reálnej zásoby kapitálu rovná tempu rastu pracovnej sily (alebo obyvateľstva), takže pomer medzi celkovým kapitálom a celkovou prácou sa nemení. Opakom je prehlbovanie kapitálu.
1 2 »