Slovník pojmov

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z

I

 • Implicitné prvky nákladov - Implicit-cost elementsNáklady, ktoré sa explicitne neprejavujú ako peňažné náklady, napriek tomu by sa však mali za náklady pokladať. Napríklad, ak sami podnikáte, potom by ste pri výpočte svojho zisku mali ako jeden z vašich implicitných nákladov zahrnúť svoju mzdu alebo plat, ktorý by ste zarobili, keby ste pracovali niekde inde. Niekedy sa implicitné náklady nazývajú alternatívne náklady, hoci tento pojem má širší význam.
 • Index cien výrobcov - Producer price indexIndex cien statkov predávaných vo veľkoobchode (napríklad ocele, obilia, ropy).
 • Index spotrebiteľských cien - Consumer price index (CPI)Najviac používaný index životných nákladov. Ide o cenový index nákladov určitého koša fixného spotrebných statkov, v ktorom váha každého tovaru zodpovedá jeho podielu na výdavkoch mestského obyvateľstva na tento tovar v rokoch 1982-1984.
 • Indexovanie - Indexing (or indexation)Mechanizmus, pomocou ktorého sa ceny alebo platby prispôsobujú tak, aby odzrkadľovali zmeny v cenovom indexe. Najdôležitejším príkladom indexovania sú pracovné zmluvy (pozri eskalátorová doložka).
 • Indiferenčná krivka - Indifference curveKrivka zobrazená v súradnicovej sústave, ktorej dve osi merajú množstvá rozličných spotrebovaných tovarov. Každý bod na jednej krivke (predstavujúci rôzne kombinácie dvoch tovarov) prináša danému spotrebiteľovi presne ten istý stupeň uspokojenia. To znamená, že spotrebiteľovi je ľahostajná každá kombinácia dvoch bodov na indiferenčnej krivke.
 • Indiferenčná mapa - Indifference mapGraf zobrazujúci skupinu indiferenčných kriviek spotrebiteľa. Vo všeobecností krivky, ktoré ležia severovýchodne od začiatku číselných osí, predstavujú vyššie úrovne uspokojenia.
 • Inflácia - InflationMiera inflácie predstavuje percentuálny ročný prírastok celkovej cenovej hladiny, ktorá sa spravidla meria indexom spotrebiteľských cien (CPI) alebo nejakým indexom cien. Hyperinflácia je taká silná inflácia - cenová hladina rastie o 1000, 1 mil. alebo dokonca o 1 mld % ročne - že sa každý usiluje zbaviť peňazí skôr, než sa znova zvýšia ceny a peniaze budú bezcenné. Pri cválajúcej inflácií predstavuje ročné tempo rastu cien 50 % , 100 % alebo 200 % . O miernej inflácii možno hovoriť, keď rast cenovej hladiny podstatne nedeformuje relatívne ceny ani relatívne dôchodky.
 • Inovácia - InnovationPojem spojený najmä s menom Jozefa Schumpetera, ktorý inováciu chápal ako (1) uvedenie nového výrobku, ktorý sa podstatne odlišuje od iných, na trh, (2) zavedenie novej výrobnej techniky alebo (3) otvorenie nového trhu. Odlišuje sa od vynálezu.
 • InputPozri výrobné faktory.
 • Integrácia, vertikálna a horizontálna - Integration, vertical vs. horizontalVýrobný proces je celok, ktorý pozostáva z rôznych štádií. Ako príklad možno uviesť ťažbu železnej rudy, na ktorú nadväzuje výroba oceľových ingotov, a na ňu výroba valcovaných plechov a montáž karosérie automobilu. Vertikálna integrácia predstavuje spojenie dvoch alebo viacerých rôznych štádií tohto procesu (napríklad železnej rudy a oceľových ingotov) v jednom podniku. Horizontálna integrácia je kombináciou rôznych jednotiek, ktoré v jednom podniku fungujú v tom istom štádiu výroby.
 • Intervencia - InterventionČinnosť, pri ktorej vláda nakupuje a predáva svoju menu na menových trhoch, aby ovplyvnila jej kurz. Vláda USA by napríklad kupovala americký dolár, keby chcela, aby sa jeho kurz zvýšil, t. j. aby sa dolár zhodnotil.
 • Investície - Investment(1) Ekonomická činnosť, pri ktorej sa vzdávame súčasnej spotreby v záujme rastu produktu v budúcnosti. Hlavnými formami investícií sú investície do hmotného kapitálu (budovy, výrobné zariadenia a zásoby) a nehmotné investície (vzdelanie alebo "ľudský kapitál", výskum, vývoj a zdravotníctvo). Čisté investície predstavujú hodnotu celkových investícií po odpočítaní amortizácie. Hrubé investície sú investície vrátane amortizácie. (2) Vo finančnej terminológii má tento pojem úplne iný význam. Finančné investície predstavujú nákupy cenných papierov, ako sú účastiny a obligácie.
 • Investičná funkcia - Investment schedule or functionPozri dopyt po investíciách.