Slovník pojmov

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z

L

  • Laissez-faire ("Nechajte nás samých na seba") - Laissez-faire ("Leave us alone")Názor, že vláda by nemala zasahovať do ekonomickej činnosti. Podľa klasických ekonómov (napr. Adama Smitha) to znamená, že úloha štátu by sa mala obmedziť na (1) udržiavanie zákonov a poriadku, (2) národnú obranu a (3) zabezpečovanie určitých verejných statkov, o ktoré súkromné podnikanie nemá záujem (napr. verejné zdravotníctvo, hygienické zariadenia).
  • Libertarizmus (niekedy tiež "liberalizmus") - Libertarianism (also called "liberalism")Ekonomická filozofia, ktorá zdôrazňuje význam osobnej slobody v ekonomických a politických záležitostiach. Stúpenci libertarizmu (od Adama Smitha v minulosti až po Miltona Friedmana a Jamesa Buchanana v súčasnosti) vychádzajú z toho, že ľudia by mali byť schopní sledovať svoje vlastné záujmy a želania. Činnosť vlády by sa mala obmedziť na garantovanie kontraktov a na udržovanie polície a národnej obrany, čím by mala umožniť maximum osobnej slobody.
  • Lorenzova krivka - Lorenz curveGraf, ktorý ukazuje kumulatívne percento obyvateľstva na horizontálnej osi a kumulatívne percento získaného dôchodku na vertikálnej osi. Využíva sa na charakteristiku stupňa rovnosti alebo nerovnosti pri rozdeľovaní dôchodkov. Čím viac sa Lorenzova krivka odchyľuje od čiar s uhlom 45°, tým väčšia je nerovnomernosť pri rozdeľovaní dôchodkov.
  • Ľudský kapitál - Human capitalRozsah odborných vedomostí a zručností stelesnený v pracovnej sile danej krajiny, ktorý je výsledkom formálneho vzdelania, ako aj zvyšovania kvalifikácie v zamestnaní.