Slovník pojmov

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z

K

 • Kapitál (kapitálové statky, kapitálové vybavenie) - Capital (capital goods, capital equipment)(1) V klasickej a neoklasickej ekonomickej teórii jeden z troch produktívnych inputov (pôda, práca, kapitál). Kapitál tvoria vyrobené statky dlhodobej spotreby, ktoré sa znova používajú vo výrobe. Hlavnými zložkami kapitálu sú výrobné zariadenia, budovy a zásoby. Ak sa používa pojem kapitálové statky, myslí sa tým tiež reálny kapitál. (2) V účtovníctve a finančnej vede "kapitál" znamená celkovú sumu peňazí, ktorú upisujú účastinári - vlastníci korporácie, za čo potom získavajú podiely na kapitáli spoločnosti.
 • Kapitalizmus - CapitalismTradične sa definuje ako ekonomický systém, v ktorom väčšina vlastníctva (pôdy a kapitálu) je v súkromných rukách. V kapitalistickej ekonomike s minimom štátnych intervencií súkromné trhy predstavujú hlavný nástroj alokácie zdrojov a tvorby dôchodkov.
 • Kapitálové trhy - Capital marketsTrhy, na ktorých sa obchoduje s finančnými hodnotami (peniazmi, obligáciami, účastinami). Kapitálové trhy spolu s finančnými sprostredkovateľmi sú inštitúcie umožňujúce, aby sa úspory, ktoré sú v ekonomike, dostali do rúk investorov.
 • Kapitálový koeficient - Capital-output ratioPojem používaný v teórii ekonomického rastu na označenie pomeru celkovej zásoby kapitálu k ročnému GNP.
 • Kartel - CartelZdruženie výrobcov daného odvetvia, ktorého cieľom je obmedziť alebo vylúčiť konkurenciu v odvetví. Uskutočňuje sa to tajnými dohodami o cenách, rozdelením trhov alebo inými protikonkurenčnými praktikami. Podľa amerických protitrustových zákonov sú kartely nezákonné.
 • Keynesovská ekonómia - Keynesian economicsPodstatnú časť tohto ekonomického učenia sformuloval John Maynard Keynes vo svojom hlavnom diele Všeobecná teória. Kľúčovú úlohu v Keynesovej teórii mala téza, že (predovšetkým v dôsledku nepružných miezd) kapitalistický systém automaticky nesmeruje k rovnováhe plnej zamestnanosti. Podľa Keynesa v týchto podmienkach vzniká "rovnováha podzamestnanosti", ktorú možno prekonať pomocou fiškálnej a monetárnej politiky zameranej na zvýšenie agregátneho dopytu.
 • Klasická ekonómia - Classical economicsVládnuca škola ekonomického myslenia pred vznikom Keynesovho diela, ktorú roku 1776 založil Adam Smith. Ďalšími hlavnými predstaviteľmi boli David Ricardo, Thomas Malthus a John Stuart Mill. Vcelku táto škola verila, že ekonomické zákony (osobitne vlastné záujmy jednotlivca a konkurencia) určujú ceny a odmeny výrobných faktorov a že cenový systém je najlepším možným nástrojom alokácie zdrojov. Klasická makroekonomická teória sa opiera o Sayov zákon trhov.
 • Klesajúce výnosy z rozsahu - Decreasing returns to scalePozri výnosy z rozsahu.
 • Kolektívne vyjednávanie - Collective bargainingProces vyjednávania medzi skupinou pracovníkov (zvyčajne odborovým zväzom) a ich zamestnávateľom. Vyjednávanie vedie k dohode o mzdách, sociálnych výhodách a pracovných podmienkach.
 • Koluzívny oligopol - Collusive oligopolyTrhová štruktúra, pri ktorej sa malý počet firiem (t. j. niekoľko oligopolistov) tajne dohodne a spoločne uskutočňuje svoje rozhodnutia. Ak majú oligopolisti pri maximalizácii svojich ziskov úspech, cena a množstvo tovarov na trhu sa vytvárajú podobne ako v podmienkach monopolu.
 • Kombinácia fiškálnej a monetárnej politiky - Fiscal-monetary mixTáto kombinácia sa používa na ovplyvňovanie makroekonomickej činnosti. Kombinácia reštrikčnej monetárnej a expanzívnej fiškálnej politiky bude podnecovať spotrebu a brzdiť investície, zatiaľ čo kombinácia expanzívnej monetárnej a reštrikčnej fiškálnej politiky bude mať opačný účinok.
 • Komparatívne výhody (v medzinárodnom obchode) - Comparative advantage (in international trade)Zákon komparatívnych výhod hovorí, že krajina by sa mala špecializovať na výrobu a vývoz takých tovarov, ktoré môže vyrábať s relatívne nižšími nákladmi. Dovážať by mala zasa také tovary, pri výrobe ktorých má relatívne vysoké náklady. Štruktúru obchodných tokov by preto mali určovať komparatívne, a nie absolútne výhody.
 • Kompenzácie - Compensating differentialsRozdiely v mzdových sadzbách za rôzne práce, ktoré majú nahradiť alebo kompenzovať nepeňažné rozdiely medzi jednotlivými prácami. Napríklad za nepríjemné práce, ktoré vyžadujú mnohomesačnú izoláciu na Arktíde, sa zvyčajne platia oveľa vyššie mzdy ako za podobné práce vykonávané bližšie k civilizácii.
 • Komplementy - ComplementsDva tovary, ktoré v očiach spotrebiteľa "patria dohromady" (napríklad ľavá a pravá topánka). Ako substitúty sa naproti tomu označujú tovary, ktoré si navzájom konkurujú (ako napríklad čaj a káva).
 • Komunizmus - CommunismTento pojem znamená súčasne (1) ideológiu, (2) skupinu politických strán a (3) ekonomický systém. V komunistickom ekonomickom systéme je zakázané súkromné vlastníctvo výrobných prostriedkov, osobitne priemyselného kapitálu (pretože sa predpokladá, že súkromné vlastníctvo kapitálových statkov vedie k vykorisťovaniu pracujúcich). Okrem toho komunizmus požaduje, aby sa dôchodky rozdeľovali rovnostársky alebo, ideálnejšie, podľa "potrieb".
 • Konglomerát - ConglomerateVeľká korporácia vyrábajúca a predávajúca množstvo vzájomne nesúvisiacich tovarov (napr. niektoré firmy vyrábajúce cigarety prenikli do takých nesúvisiacich oblastí, ako je výroba destilátov, prenájom áut a filmový priemysel).
 • Konglomerátna fúzia - Conglomerate mergerPozri fúzia.
 • Konkurencia, dokonalá - Competition, perfectTrhová situácia, pri ktorej (1) je počet predávajúcich a kupujúcich veľmi veľký a (2) produkty, ktoré ponúkajú predávajúci, sú homogénne (alebo nerozlíšiteľné). Za takých podmienok žiadna firma nemôže ovplyvňovať trhovú cenu. Pre každú firmu je charakteristická horizontálna (alebo dokonale elastická) krivka dopytu.
 • Konkurencia, nedokonalá - Competition, imperfectPojem používaný na charakteristiku trhov, na ktorých neexistuje dokonalá konkurencia, pretože jeden predávajúci je dostatočne veľký na to, aby ovplyvnil trhovú cenu, v dôsledku čoho klesá krivka dopytu. Nedokonalá konkurencia sa vzťahuje na každý druh nedokonalosti - čistý monopol, oligopol alebo monopolistickú konkurenciu.
 • Konkurenčná rovnováha - Competitive equilibriumRovnováha ponuky a dopytu na trhu alebo v hospodárstve, ktoré sú charakterizované dokonalou konkurenciou. Pretože predávajúci a kupujúci v podmienkach dokonalej konkurencie nemôžu ovplyvniť trh, cena bude smerovať k bodu, v ktorom sa rovná hraničným nákladom aj hraničnej užitočnosti.
 • Konkurenčný trh - Competitive marketPozri konkurencia, dokonalá.
 • Konštantné výnosy z rozsahu - Constant returns to scalePozri výnosy z rozsahu.
 • Korelácia - CorrelationStupeň, v akom sú dve premenné navzájom sústavne spojené.
 • Korporácia - CorporationPrevládajúca forma podnikateľskej organizácie v súčasných kapitalistických ekonomikách. Korporácia je firma, ktorú vlastnia jednotlivci alebo iné korporácie. Má tie isté práva nakupovať, predávať a uzatvárať zmluvy ako jednotlivec. Právne je oddelená od tých, ktorí ju vlastnia, takže jej majitelia majú "obmedzené ručenie". V najhoršom prípade môžu stratiť svoje peniaze vložené do korporácie. Nad tento rámec však nenesú zodpovednosť za záväzky korporácie.
 • Krátke obdobie - Short runObdobie, v ktorom sa všetky faktory nemôžu úplne prispôsobiť. V mikroekonómii sa v krátkom období nemôže prispôsobiť zásoba kapitálu a ďalšie "fixné" inputy a takisto ani vstup do odvetvia nie je možný v krátkom období. V makroekonomickej oblasti sa v krátkom období zasa nemôžu úplne prispôsobiť ceny, mzdové zmluvy, daňové sadzby a očakávania.
 • Krivka agregátneho dopytu (AD) - Aggregate demand (AD) curveKrivka ukazujúca vzťah medzi množstvom statkov a služieb, ktoré sú ľudia ochotní kúpiť, a celkovou cenovou hladinou. Tak ako každú krivku dopytu, aj agregátnu krivku dopytu ovplyvňujú dôležité premenné, napríklad vládne výdavky, vývoz a ponuka peňazí.
 • Krivka agregátnej ponuky (AS) - Aggregate supply (AS) curveKrivka ukazujúca vzťah medzi reálnym produktom, ktorý chcú firmy ponúknuť a celkovou cenovou hladinou. Vo veľmi dlhom období je krivka AS vertikálna na úrovni potenciálneho produktu. V krátkom období však môže byt relatívne plochá v dôsledku nepružných cien a miezd (napríklad na základe existujúcich pracovných zmlúv), ktoré sú pre ekonomiku charakteristické.
 • Krivka dopytu - Demand curveFunkcia alebo krivka ukazujúca množstvá jedného tovaru, ktoré spotrebitelia chcú kúpiť pri rozličných cenách, pričom ostatné premenné sú nezmenené. Pri zobrazovaní krivky dopytu sa cena spravidla nanáša na vertikálnu os (os Y) a množstvo požadovaného tovaru na horizontálnu os (os X). Pozri tiež zmena v dopyte a zmena v požadovanom množstve.
 • Krivka ponuky - Supply curveFunkcia alebo krivka ukazujúca, aké množstvo tovaru sú predávajúci ochotní predať na danom trhu pri každej cene za predpokladu, že ostatné premenné sú nezmenené.
 • Krivka priemerných nákladov, dlhodobá - Average cost curve, long-run (LRAC, or LAC)Grafické zobrazenie minimálnych priemerných nákladov na výrobu tovaru na každej úrovni outputu za predpokladu, že technika, technológia a ceny inputov sú dané, avšak výrobca si môže zvoliť optimálnu veľkosť podniku.
1 2 »