Slovník pojmov

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z

M

 • M1, M2Pozri ponuka (masa) peňazí.
 • Makroekonómia - MacroeconomicsAnalýza, ktorá sa zaoberá správaním ekonomiky ako celku, t. j. hrubým národným produktom, národným dôchodkom, cenovou hladinou a nezamestnanosťou. Na rozdiel od toho mikroekonómia sa zaoberá štúdiom jednotlivých firiem, domácností a trhov.
 • Makroekonomická teória racionálnych očakávaní (niekedy sa používa pojem nová klasická makroekonómia) - Rational-expectations macroeconomics (sometimes new classical macroeconomics)Škola, ktorej hlavnými predstaviteľmi sú Robert Lucas a Thomas Sargent. Nová klasická makroekonómia vychádza z predpokladu, že trhy sa rýchlo čistia a že očakávania ekonomických subjektov sú racionálne. Za týchto a ďalších predpokladov možno dokázať, že makroekonomická politika, ktorú možno predvídať, nemá vplyv na reálny produkt a nezamestnanosť.
 • Malthuziánska teória rastu obyvateľstva - Malthusian theory of populationNázor, ktorý prvýkrát vyjadril Thomas Malthus, že existuje "prirodzená" tendencia k rastu obyvateľstva geometrickým radom, zatiaľ čo výroba potravín má tendenciu zvyšovať sa aritmetickým radom. Výroba potravín na jedného obyvateľa by sa teda postupne zmenšovala, čo by zasa brzdilo rast obyvateľstva.
 • Marxizmus - MarxismSúhrn sociálnych, politických a ekonomických doktrín, ktorých autorom bol v 19. storočí Karl Marx. Pokiaľ ide o ekonomickú teóriu, marxizmus predpovedal, že kapitalizmus sa zrúti v dôsledku svojich vlastných vnútorných protirečení, osobitne v dôsledku vykorisťovania robotníckej triedy. Presvedčenie, že robotníci budú v kapitalizme nevyhnutne potláčaní, sa opieralo o železný mzdový zákon, podľa ktorého mzdy klesnú na existenčnú úroveň.
 • Medián - MedianV štatistike predstavuje medián číselnú hodnotu, ktorá je presne v strede štatistického radu usporiadaného od najnižšieho čísla k najvyššiemu (napr. rad dôchodkov alebo známok pri skúškach).
 • Medzera GNP - GNP gapRozdiel alebo medzera medzi potenciálnym GNP a skutočným GNP, ktorú keynesovská makroekonómia využíva na meranie makroekonomickej straty spôsobenej nedostatočným agregátnym dopytom.
 • Medziprodukty - Intermediate goodsStatky, ktoré prešli nejakým spracovaním alebo výrobou, nedosiahli však ešte štádium finálneho produktu. Príkladom medziproduktov sú oceľ a bavlnené vlákna.
 • Menový kurz - Foreign exchange ratePomer alebo cena, pri ktorej sa mena jednej krajiny vymieňa za menu inej krajiny. Napríklad, ak jedna britská libra stojí 1,80 $, potom menový kurz pre libru je 1,80 $. Krajina má pevný menový kurz, keď svoju menu "zavesí" na daný kurz a potom sa stará o to, aby sa tento kurz zachoval. Menový kurz, ktorý nie je pevný, sa označuje ako plávajúci. Pozri tiež pružné menové kurzy.
 • Merkantilizmus - MercantilismPolitická doktrína, ktorú azda najviac preslávila Smithova kritika v diele Bohatstvo národov. Merkantilisti zdôrazňovali význam prebytkov platobnej bilancie ako nástroja na hromadenie zlata. Preto obhajovali autoritatívnu kontrolu hospodárskej politiky veriac, že politika laissez-faire by mohla viesť k strate zlata.
 • Miera ekonomickej aktivity obyvateľstva - Labor-force participation ratePercentuálny podiel osôb patriacich do pracovnej sily k celkovému počtu osôb, ktoré majú 16 rokov a viac.
 • Miera koncentrácie - Concentration ratioPercentuálny podiel na celkovom produkte odvetvia pripadajúci na najväčšie firmy, spravidla na štyri najväčšie alebo na osem najväčších firiem.
 • Miera výnosu (alebo výnos) z kapitálu - Rate of return (or return) on capitalVýnos z investície alebo kapitálového statku. Ak napríklad nejaká investícia stojí 100 $ a vynáša 12 $ ročne, ročná miera výnosu z tejto investície predstavuje 12 %.
 • Mierna inflácia - Moderate inflationPozri inflácia.
 • Mikroekonómia - MicroeconomicsAnalýza, ktorá sa zaoberá správaním jednotlivých prvkov ekonomiky - napríklad určením ceny jedného produktu alebo správaním jedného spotrebiteľa či firmy. Na rozdiel od toho makroekonómia analyzuje ekonomické agregáty (úhrnný národný produkt, celkovú zamestnanosť, infláciu, ponuku peňazí atd.).
 • Minimálne náklady - Minimum costPozri náklady, minimálne.
 • ModelFormálny rámec na zobrazenie hlavných znakov nejakého zložitého systému pomocou niekoľkých rozhodujúcich vzťahov. Modely majú formu grafov, matematických rovníc a počítačových programov.
 • Model multiplikátora - Multiplier modelMakroekonomická teória vypracovaná J. M. Keynesom, ktorá zdôrazňuje význam zmien v autonómnych výdavkoch (osobitne v investíciách, štátnych výdavkoch a čistom vývoze) pri určení zmien v outpute a zamestnanosti. Pozri tiež multiplikátor.
 • Monetarizmus - MonetarismŠkola ekonomického myslenia, ktorá vychádza z toho, že zmeny v ponuke peňazí sú hlavnou príčinou makroekonomických výkyvov. Podľa monetaristov v krátkom období zmeny v ponuke peňazí sú primárnym determinantom zmien tak reálneho produktu, ako aj cenovej hladiny. V dlhom období má reálny produkt tendenciu dosiahnuť úroveň potenciálneho GNP, zatiaľ čo ceny majú tendenciu pohybovať sa proporcionálne k ponuke peňazí. Monetaristi často prídu k záveru, že najlepšou makroekonomickou politikou je politika zabezpečujúca stály rast ponuky peňazí v rozsahu 3 % - 5 % ročne.
 • Monetárna politika - Monetary policyCieľom monetárnej politiky ústrednej banky je kontrola peňazí, úrokovej miery a úverových podmienok. Nástrojmi monetárnej politiky sú predovšetkým operácie na voľnom trhu, povinné rezervy a diskontná sadzba. (Pozri tiež politika ľahko dostupných peňazí, politika ťažko dostupných peňazí.)
 • Monopol - MonopolyTrhová štruktúra, pri ktorej daný tovar dodáva na trh iba jedna firma. Pozri tiež prirodzený monopol.
 • Monopolistická konkurencia - Monopolistic competitionTrhová štruktúra, kde existuje veľký počet predávajúcich, ktorí dodávajú na trh podobné tovary, nie však dokonalé substitúty. Na takom trhu môže mat každá firma určitý vplyv na cenu svojho produktu.
 • Monopson - MonopsonyZrkadlový obraz monopolu: trh, na ktorom existuje iba jediný kupujúci. Ide o "monopol kupujúceho".
 • Multiplikátor - MultiplierPojem, ktorý sa používa v makroekonómii na označenie zmeny v indukovanej premennej (GNP, ponuke peňazí, dovoze), pripadajúcej na jednotku zmeny v externej premennej (vládnych výdavkoch, dôchodku, vývoze alebo bankových rezervách). Investičný multiplikátor charakterizuje prírastok GNP vyvolaný prírastkom investícií o 1 $. V jednoduchom modeli multiplikátora je investičný multiplikátor (alebo multiplikátor štátnych výdavkov) väčší ako jedna, pretože pôvodný rast výdavkov vyvoláva celý rad ďalších "indukovaných" výdavkov.
 • Multiplikátor otvorenej ekonomiky - Open economy multiplierV otvorenej ekonomike (t. j. otvorenej medzinárodnému obchodu) dôchodky plynú tak do dovozu, ako aj do úspor. Preto multiplikátor otvorenej ekonomiky pre investície alebo štátne výdavky je daný vzťahom Multiplikátor otvorenej ekonomiky = 1/(MPS + MPm), kde MPS je hraničný sklon k úsporám a MPm je hraničný sklon k dovozu.
 • Multiplikátor ponuky peňazí - Money-supply multiplierPomer rastu ponuky peňazí (alebo vkladov) k rastu bankových rezerv. Všeobecne povedané, multiplikátor ponuky peňazí je nepriamo úmerný podielu povinných rezerv. Ak je napríklad podiel povinných rezerv 0,125, tak multiplikátor ponuky peňazí sa rovná 8.