Slovník pojmov

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z

E

 • Efektívnosť - EfficiencyPoužitie ekonomických zdrojov, ktoré prináša maximálne možné uspokojenie potrieb s danými inputmi, technikou a technológiou. Stručný termín pre alokačnú efektívnosť.
 • Ekonometria - EconometricsOdbor ekonomickej vedy, ktorý využíva štatistické metódy na meranie a odhadovanie kvantitatívnych ekonomických vzťahov.
 • Ekonómia blahobytu - Welfare economicsNormatívna analýza ekonomického systému, t. j. skúmanie toho, čo je "zlé" alebo "dobré" vo fungovaní ekonomiky.
 • Ekonómia strany ponuky - Supply-side economicsTeoretická koncepcia zdôrazňujúca hospodárskopolitické opatrenia, ktoré majú ovplyvniť agregátnu ponuku, resp. potenciálny produkt. Tento prístup vychádza z predpokladu, že vysoké hraničné daňové sadzby z pracovných a kapitálových dôchodkov brzdia pracovné úsilie a obmedzujú tvorbu úspor. Zníženie hraničných daňových sadzieb preto vedie k zvýšeniu ponuky faktorov a úhrnného produktu. Podľa extrémneho názoru, ktorého autorom je Arthur Laffer, zníženie daní môže dokonca viest k rastu celkových daňových príjmov.
 • Ekonomické cykly - Business cyclesVýkyvy celkovej hospodárskej činnosti, charakterizované súčasnou expanziou alebo kontrakciou produkcie vo väčšine sektorov ekonomiky. V súčasnej ekonomickej terminológii sa používa pojem ekonomický cyklus vtedy, keď skutočný GNP rastie vo vzťahu k potenciálnemu GNP (expanzia) alebo klesá vo vzťahu k potenciálnemu GNP (kontrakcia alebo recesia).
 • Ekonomické regulovanie - Economic regulationPozri regulovanie.
 • Ekonomický rast - Economic growthZvyšovanie úhrnného produktu nejakej krajiny v danom časovom intervale. Ekonomický rast sa zvyčajne meria pomocou ročnej miery rastu reálneho GNP (alebo reálneho potenciálneho GNP) danej krajiny.
 • Ekonomický statok - Economic goodStatok, ktorý je vzácny vo vzťahu k celkovému dopytu po ňom. Jeho spotreba sa preto musí obmedziť obvykle stanovením ceny väčšej než nula.
 • Elasticita - ElasticityPojem, ktorý sa často používa v ekonómii na označenie schopnosti jednej premennej reagovať na zmeny druhej premennej. Napríklad elasticita X vo vzťahu k Y vyjadruje percentuálnu zmenu X na každé 1 % zmeny Y. Hlavné príklady elasticity sa uvádzajú v heslách cenová elasticita dopytu a cenová elasticita ponuky.
 • Elastický dopyt (vzhľadom na cenu) - Elastic demand (with respect to price)Stav, keď absolútna hodnota cenovej elasticity dopytu je väčšia než 1. To znamená, že percentuálna zmena v požadovanom množstve je väčšia než percentuálna zmena v cene. Elastický dopyt okrem toho znamená, že celkový príjem (cena krát množstvo) rastie, keď cena klesá. Vysvetlenie spočíva v tom, že vplyv rastu požadovaného množstva na celkový dôchodok je väčší ako vplyv poklesu ceny. Opakom je neelastický dopyt.
 • Eskalátorová doložka - Escalator clauseZmluvná klauzula, ktorá viaže platby na cenový index. Keď je táto väzba úplná (t. j. keď desaťpercentné zvýšenie cenového indexu vedie k desaťpercentnému zvýšeniu zmluvnej ceny), záväzok sa premieňa z nominálneho na reálny. Najdôležitejšími eskalátormi sú tzv. dohody COLA (prispôsobovanie miezd životným nákladom) v mzdových zmluvách, ktoré umožňujú zvýšenie mzdových sadzieb pri raste indexu spotrebiteľských cien.
 • Externality - ExternalitiesAktivita, ktorá má kladné alebo záporné účinky na iných, pričom títo za kladné účinky aktivity nemusia nič platiť a za záporné účinky sa im zasa neposkytuje kompenzácia. Externality sa objavujú vtedy, keď sa súkromné náklady alebo výhody nerovnajú spoločenským nákladom alebo výnosom. Dve hlavné formy externalít sú externé úspory a externé náklady.
 • Externé a vyvolané zmeny - External vs. induced changePri externých zmenách ide o také zmeny jednej premennej, ktoré sú vyvolané podmienkami mimo systému. Opakom sú vyvolané zmeny, ktoré sú dôsledkom fungovania samého ekonomického systému. Zmeny počasia sú napríklad externou zmenou, zatiaľ čo zmeny v spotrebe sú často vyvolávané zmenami v dôchodkoch.
 • Externé náklady - External diseconomiesEkonomická činnosť podniku, ktorá spôsobuje náklady iným (podnikom, obyvateľstvu a pod.) bez príslušných kompenzácií. Oceliarne, ktoré znečisťujú ovzdušie smogom, poškodzujú napríklad miestne nehnuteľnosti a škodia zdraviu obyvateľstva bez toho, že by poškodené strany dostávali nejakú náhradu. Znečisťovanie životného prostredia je externý náklad.
 • Externé úspory - External economiesÚspory, ktoré vznikajú vtedy, keď činnosť podniku prináša iným prospech bez toho, že by za to museli platiť. Podnik, ktorý si najme strážnu službu, ochraňuje pred zlodejmi aj susedov, čím poskytuje externé bezpečnostné služby. Spolu s externými nákladmi sa externé úspory často označujú ako externality.