Slovník pojmov

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z

V

 • Variabilné náklady - Variable costPozri náklady, variabilné. Vedľajšie účinky - Spillovers Rovnaký význam ako externality.
 • Veľmi krátke obdobie - Momentary runObdobie, ktoré je také krátke, že výroba je fixná.
 • Verejná voľba - Public choiceOblasť ekonomickej vedy a politológie, ktorá sa zaoberá tým, ako vlády uskutočňujú proces ekonomickej voľby, t. j. ako sa vo verejnom sektore riešia tri základné ekonomické problémy: čo, ako a pre koho. Teória verejnej voľby sa odlišuje od teórie trhov tým, že zdôrazňuje úlohu, ktorú má pre politikov maximalizácia hlasov pri voľbách, čo kontrastuje s úlohou, ktorú má maximalizácia zisku pre firmy.
 • Verejný dlh - Public debtPozri štátny dlh.
 • Verejný statok - Public goodTovar, z ktorého majú prospech všetci ľudia (nejakej krajiny alebo mesta), a to za náklady, ktoré by vznikli, aj keby sa tento tovar mal zabezpečiť iba pre jednu osobu. Úžitok, ktorý je spojený s verejným statkom, je nedeliteľný, a nikoho nemožno vylúčiť z využívania týchto výhod. Príkladom môže byt opatrenie verejného zdravotníctva, ktoré vedie k likvidácii kiahní. Také opatrenie chráni všetkých a nie iba tých, ktorí platia za očkovanie. To kontrastuje so súkromnými statkami ako je chlieb, ktoré, keď ich spotrebuje jedna osoba, nemôžu byt spotrebované aj niekým iným.
 • Vertikálna fúzia - Vertical mergerPozri fúzia.
 • Vertikálna integrácia - Vertical integrationPozri integrácia, vertikálna a horizontálna.
 • Vertikálna rovnosť - Vertical equityPozri horizontálna a vertikálna rovnosť.
 • Vklad s výpovednou lehotou - Time depositFondy držané v bankách, pri ktorých je potrebný minimálny "čas na vybratie" peňazí. Vklady s výpovednou lehotou sa zahŕňajú do peňazí v širšom zmysle slova (M,), nie však do M,, pretože sa neprijímajú ako platobné prostriedky.
 • Vnútorná hodnota (peňazí) - Intrinsic value (of money)Tovarová hodnota mince (napr. trhová hodnota váhy medi v medenej minci).
 • Voľné statky - Free goodsStatky, ktoré nie sú ekonomickými statkami. Tak ako vzduch alebo morská voda, aj ostatné voľné statky existujú v takých veľkých množstvách, že ich netreba rozdeľovať pomocou prídelového systému medzi tých, ktorí ich chcú spotrebúvať. Ich trhová cena sa preto rovná nule.
 • Všeobecná rovnováha - General equilibriumRovnovážny stav ekonomiky ako celku, pri ktorom ceny všetkých statkov a služieb sú také, že všetky trhy sú súčasne v rovnováhe. Pretože pri týchto cenách sú výrobcovia pripravení dodať presne také množstvo tovarov, aké chcú spotrebitelia kúpiť, neexistujú žiadne tlaky na účastníkov trhu, aby zmenili svoje správanie. Naproti tomu pri čiastkovej rovnováhe je podmienka rovnováhy splnená iba na jednom trhu.
 • Výkaz príjmov (dôchodková bilancia) - Income statementBilancia podniku zostavená za určité obdobie (obvykle za jeden rok), ktorá vykazuje v tomto období dosiahnutý obrat, resp. príjmy, všetky náklady vynaložené na predané tovary, ako aj zisk (čistý dôchodok) zostávajúci po odpočítaní týchto nákladov. Výkaz príjmov sa tiež označuje ako výkaz zisku a strát.
 • Výkaz zisku a strát - Profit-and-loss statementPozri výkaz príjmov.
 • Výmenné relácie - Terms of tradePojem bežne používaný v súvislosti s medzinárodným obchodom, ktorý sa vzťahuje na "reálne" podmienky, za ktorých nejaká krajina predáva svoje vyvážané výrobky a nakupuje dovážané výrobky. Výmenné relácie sa rovnajú pomeru indexu dovozných cien k indexu vývozných cien.
 • Vynález - InventionTvorba nového výrobku alebo objav novej výrobnej techniky. Odlišuje sa od inovácie.
 • Výnos - YieldRovnaký význam ako úroková miera alebo miera výnosu z kapitálu.
 • Výnos z kapitálu - Capital gainsRast hodnoty kapitálových aktív, ako je pôda alebo účastiny. Výnos z kapitálu je rozdiel medzi predajnou a nákupnou cenou aktív.
 • Výnosy z rozsahu - Returns to scaleMiera, ktorou rastie output, keď sa zároveň zvyšujú všetky inputy. Napríklad, ak sa všetky inputy zdvojnásobia a presne v tom istom rozsahu sa zväčší aj output, hovoríme, že tento proces charakterizujú konštantné výnosy z rozsahu. Ak sa však output zvýši menej ako o 100% a všetky inputy sa zdvojnásobia, proces vykazuje klesajúce výnosy z rozsahu. Ak sa za tých istých predpokladov output viac ako zdvojnásobí, hovoríme o rastúcich výnosoch z rozsahu.
 • Výpočet prínosu faktorov rastu - Growth accountingMetóda používaná na odhad prínosu rozličných faktorov k ekonomickému rastu. Ak sa použije teória hraničnej produktivity, pomocou výpočtu prínosu faktorov rastu možno rast outputu rozložiť na rast práce, pôdy, kapitálu, vzdelania, technických znalostí a ďalších rozmanitých zdrojov.
 • Výrobné faktory - Factors of productionProduktívne inputy: stroje, výrobné zariadenia, nástroje, služby práce, pôda a suroviny potrebné na výrobu statkov a služieb. Označujú sa tiež ako inputy.
 • Vyrovnaný rozpočet - Balanced budgetPozri rozpočet, vyrovnaný.
 • Vysokoúčinné peniaze - High-powered moneyTo isté ako peňažná základňa.
 • Vytláčanie - Crowding outPredpoklad, že štátne výdavky, deficity alebo štátny dlh obmedzujú rozsah podnikových investícií. Hoci sa tento pojem často používa voľne, existujú dve všeobecné podmienky, pri ktorých dochádza k skutočnému vytláčaniu. Po prvé štátne výdavky vytláčajú investície vtedy, keď sú k dispozícii zdroje iba v obmedzenom rozsahu (ak ekonomika funguje na úrovni plnej zamestnanosti). Po druhé deficity môžu zvyšovať úrokové sadzby, a tak brzdiť investície citlivé na úrokovú mieru.
 • Vyvolaná zmena - Induced changePozri externé a vyvolané zmeny.
 • Vývoz - ExportsStatky a služby, ktoré sa produkujú v domácej krajine a predávajú do inej krajiny. Patrí sem vývoz tovarov (ako sú automobily) a služieb (ako sú dopravné služby alebo úroky zo zahraničných pôžičiek a investícií). Dovoz predstavuje jednoducho tok opačným smerom, t. j. z inej krajiny do domácej krajiny.