Slovník pojmov

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z

F

  • Federálny rezervný systém - Federal Reserve SystemPozri Ústredná banka Spojených štátov.
  • Finálny statok - Final goodStatok, ktorý sa vyrába na konečné použitie a nie na ďalší predaj alebo ďalšie spracovanie. Porovnaj s medziproduktami.
  • Finančný sprostredkovateľ - Financial intermediaryInštitúcia, ktorá prijíma peňažné prostriedky od tých, ktorí sporia, a poskytuje ich tým, ktorí si požičiavajú. Patria sem vkladové inštitúcie, t. j. obchodné banky a sporiteľne, ako aj nevkladové inštitúcie, t. j. peňažný trh vzájomných fondov, maklérske firmy, poisťovacie spoločnosti a penzijné fondy.
  • Firma (podnik) - Firm (business firm)Základná súkromná výrobná jednotka v kapitalistickej alebo zmiešanej ekonomike. Najíma prácu a nakupuje ostatné inputy, aby vyrábala a predávala tovary.
  • Fiškálna politika - Fiscal policyVládny program, pokiaľ ide o (1) nákupy statkov a služieb a výdavky na transferové platby, (2) rozsah a typ daní. Fiškálna a monetárna politika predstavujú hlavné nástroje používané vládou na makroekonomické regulovanie.
  • Fixné náklady - Fixed costPozri náklady, fixné.
  • Frikčná nezamestnanosť - Frictional unemploymentPrechodná nezamestnanosť vyvolávaná neustálymi zmenami v ekonomike. Nové pracovné sily potrebujú napríklad určitý čas na to, aby si vybrali z rôznych možností zamestnania. Dokonca aj kvalifikovaní robotníci sú často krátky čas nezamestnaní, keď prechádzajú z jedného zamestnania do druhého. Frikčná nezamestnanosť sa teda odlišuje od cyklickej nezamestnanosti, ktorá vyplýva z nízkej úrovne agregátneho dopytu v prostredí s nepružnými mzdami a cenami.
  • Funkcia C + I, C + I + G alebo C + I + G + X - ScheduleFunkcia, ktorá charakterizuje plánovanú alebo požadovanú úroveň agregátneho dopytu pre každú úroveň GNP, resp. graf, na ktorom je táto funkcia zobrazená. Funkcia zahŕňa spotrebu (C), investície (I), vládne výdavky na nákup tovarov a služieb (G) a čistý vývoz (X).
  • Funkcia dopytu po peniazoch - Money demand scheduleVzťah medzi držbou peňazí a úrokovými sadzbami. Rastom úrokovej miery stúpa atraktívnosť obligácií a iných cenných papierov, čím sa znižuje dopyt po peniazoch. Pozri dopyt po peniazoch.
  • Fúzia - MergerPri fúzii jedna korporácia pohltí druhú korporáciu, k čomu zvyčajne dochádza nákupom jej účastín. Hlavnými príkladmi fúzií sú: (1) vertikálna fúzia, ku ktorej dochádza, keď sa spoja dve firmy zabezpečujúce rozličné štádiá výrobného procesu (napríklad ťažbu železnej rudy a výrobu oceli), (2) horizontálna fúzia, pri ktorej sa spájajú dve firmy pôsobiace na tom istom trhu (napríklad dve firmy vyrábajúce automobily) a (3) konglomerátna fúzia, ktorá vzniká, keď sa spoja dve firmy pôsobiace na vzájomne nesúvisiacich trhoch (napríklad golfové loptičky a rafinéria ropy).