Slovník pojmov

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z

N

 • Nadhodnota - Surplus valuePojem používaný v marxistickej ekonómii na označenie prebytku ceny tovaru nad hodnotou úhrnu priamej a nepriamej práce, ktorá vchádza do výroby tohto tovaru. Pozri tiež teória pracovnej hodnoty.
 • Nákladová inflácia - Cost-push inflationInflácia, ktorá vzniká na trhu na strane ponuky, napríklad v dôsledku prudkého rastu miezd alebo cien ropy, t. j. z iných príčin, ako je nadmerný dopyt po tovaroch, ktorý vedie k dopytovej inflácii. Pomocou aparátu kriviek agregátnej ponuky a agregátneho dopytu sa tlak nákladov zobrazuje ako posun krivky AS smerom nahor.
 • Náklady, celkové - Cost, totalNajnižšie dosiahnuteľné celkové náklady pri danom stave techniky a technológie a daných cenách inputov, Pri krátkodobých celkových nákladoch sa existujúce výrobné zariadenia a ďalšie fixné náklady pokladajú za dané. Dlhodobé celkové náklady sú náklady, ktoré by vznikli (aj v tomto prípade pri danom stave techniky a technológie a daných cenách inputov), keby sa firma mohla správať úplne pružne pokiaľ ide o všetky inputy a tvorbu rozhodnutí.
 • Náklady, fixné - Cost, fixedNáklady firmy, ktoré by vznikli, aj keby sa output v danom období rovnal nule. Celkové fixné náklady tvoria také zložky, ako sú úrokové platby, hypotekárne platby a platy vedúcich pracovníkov.
 • Náklady, hraničné - Cost, marginalZvýšenie celkových nákladov potrebné na výrobu jednej dodatočnej jednotky outputu (alebo pokles celkových nákladov v dôsledku zníženia výroby o jednu jednotku). Krátkodobé a dlhodobé hraničné náklady súvisia s krátkodobými, resp. dlhodobými celkovými nákladmi.
 • Náklady, minimálne - Cost, minimumNajnižšie dosiahnuteľné náklady na jednotku produkcie (či už ide o priemerné, variabilné alebo hraničné náklady). Každý bod na krivke priemerných nákladov predstavuje minimum v tom zmysle, že je to najlepšie postavenie, ktoré môže firma dosiahnuť, vzhľadom na náklady na output v tomto bode. Najnižší bod, resp. najnižšie body na tejto krivke predstavujú minimálne priemerné náklady.
 • Náklady, priemerné - Cost, averageCelkové náklady (pozri celkové náklady) delené množstvom vyrobených statkov. Krátkodobé a dlhodobé priemerné náklady súvisia s krátkodobými, resp. dlhodobými celkovými nákladmi.
 • Náklady, priemerné variabilné - Cost, average variableCelkové variabilné náklady (pozri náklady, variabilné) delené množstvom vyrobeného outputu.
 • Náklady, variabilné - Cost, variableCelkové vynaložené náklady mínus fixné náklady. Ide o náklady, ktoré sa menia s veľkosťou outputu. Ako príklad možno uviesť náklady na suroviny, prácu a palivá.
 • Národný dlh - National debetRovnaký význam ako štátny (vládny) dlh.
 • Naturálna výmena - BarterPriama výmena jedného tovaru za druhý bez toho, aby sa pritom použili peniaze alebo nejaký iný výmenný prostriedok.
 • Nedokonalá konkurencia - Imperfect competitionPozri konkurencia, nedokonalá.
 • Nedokonalý konkurent - Imperfect competitorKaždá firma, ktorá kupuje alebo predáva tovar v dostatočne veľkých množstvách, môže ovplyvňovať jeho cenu.
 • Neelastický dopyt (vzhľadom na cenu) - Inelastic demand (with respect to price)Situácia, pri ktorej absolútna hodnota cenovej elasticity dopytu je menšia ako 1. To znamená, že keď sa cena zmení o 1 % , požadované množstvo tovaru sa zmení o menej než 1 %. Inými slovami, keď sa zníži cena, klesnú aj celkové príjmy, a keď sa cena zvýši, zväčšia sa aj celkové príjmy. Dokonale neelastický dopyt zasa znamená, že požadované množstvo tovaru sa vôbec nemení, či sa cena zvýši alebo zníži. Porovnajte s elastickým dopytom a s jednotkovou elasticitou dopytu.
 • Negatívna dôchodková daň - Negative income taxPlán na nahradenie terajšieho komplexu programov na doplnenie dôchodku (program sociálneho zabezpečenia, potravinové poukážky atď.) jednotným štátnym programom. Na základe tohto programu by chudobné rodiny získavali peňažné prostriedky dopĺňajúce ich dôchodok (čiže "negatívnu" daň), ktorých výška by závisela od veľkosti ich dôchodku.
 • Negatívne úspory - Dissaving (negative saving)Negatívne úspory vznikajú, ak sú výdavky na spotrebné statky v nejakom období vyššie, než disponibilný dôchodok v tomto období. Rozdiel sa financuje z pôžičiek alebo pomocou minulých úspor.
 • Neobmedzené ručenie - Unlimited liabilityPozri obmedzené ručenie.
 • Neoklasický model rastu - Neoclassical growth modelTeória alebo model vysvetľujúci dlhodobé trendy v ekonomickom raste vyspelých ekonomík. Tento model zdôrazňuje význam prehlbovania kapitálu (t. j. rastúcu vybavenosť práce kapitálom), technické a technologické zmeny pri vysvetľovaní rastu potenciálneho reálneho GNP.
 • Nepriame dane - Indirect taxesPozri priame dane.
 • Nerovnováha - DisequilibriumEkonomika, ktorá nie je v rovnováhe. Nerovnováha môže vzniknúť vtedy, keď šoky (dôchodkové alebo cenové) posunuli krivku dopytu alebo krivku ponuky, no trhová cena (alebo množstvo) sa tomuto posunu ešte úplne neprispôsobila. V makroekonómii sa nezamestnanosť často vysvetľuje rozličnými trhovými nerovnováhami.
 • Nerozdelené (zadržané) zisky - Retained earningsČasť zisku (čistého dôchodku) korporácie, ktorá sa majiteľom účastín nevypláca vo forme dividend. Namiesto toho zostáva v korporácii, pričom obyčajne slúži na rozšírenie jej operácií. Rovnaký význam má pojem nerozdelený zisk.
 • Nerozdelený zisk - Undistributed profitMá rovnaký význam ako nerozdelené (zadržané) zisky.
 • Neviditeľná ruka - Invisible handKoncepcia, ktorú roku 1776 sformuloval Adam Smith na opísanie paradoxu trhovej ekonomiky laissez-faire. Doktrína neviditeľnej ruky vychádza z toho, že každý účastník hospodárskeho života síce sleduje svoj vlastný súkromný záujem, no trhový systém napriek tomu funguje na prospech všetkých, ako keby celý proces usmerňovala nejaká láskavá neviditeľná ruka.
 • Nevyspelé odvetvie - Infant industryV teórii zahraničného obchodu sa týmto pojmom označuje odvetvie, ktoré nemalo dostatok času na získanie skúseností a poznatkov, alebo ich nerozvinulo v dostatočnej miere, aby mohlo využívať úspory z rozsahu potrebné na úspešné súťaženie s vyspelejšími odvetviami vyrábajúcimi rovnaký tovar v iných krajinách. Často sa vychádza z toho, že nevyspelé odvetvia potrebujú clá alebo kvóty, ktoré by ich chránili, pokiaľ sa rozvíjajú.
 • Nezamestnanosť - Unemployment(1) Pokiaľ ide o ekonomickú terminológiu, nedobrovoľná nezamestnanosť vzniká, keď existujú kvalifikovaní pracovníci, ktorí by chceli pracovať za existujúce mzdy, nemôžu však nájsť prácu. (2) Podľa definície americkej oficiálnej štatistiky (U. S. Bureau of Labor Statistics) pracovník je nezamestnaný, ak (a) nevykonáva žiadnu zárobkovú činnosť a (b) alebo čaká na znovu zamestnanie po dočasnom prepustení z práce, alebo aktívne hľadal prácu v posledných 4 týždňoch.
 • Nezamestnanosť, frikčná - Unemployment, frictionalPozri frikčná nezamestnanosť.
 • Nezamestnanosť, štruktúrna - Unemployment, structuralPozri štruktúrna nezamestnanosť.
 • Nezávislé statky - Independent goodsStatky, po ktorých je dopyt relatívne nezávislý. Presnejšie povedané, statky A a B sú nezávislé vtedy, keď zmena v cene tovaru A nemá vplyv na požadované množstvo tovaru B za predpokladu, že s výnimkou ceny tovaru A ostatné faktory zostanú nezmenené.
 • Nominálna (čiže peňažná) úroková miera - Nominal (or money) interest rateÚroková miera, ktorá sa platí z rôznych aktív. Predstavuje ročný dolárový výnos z jedného investovaného dolára. Porovnaj s reálnou úrokovou mierou, ktorá predstavuje ročný výnos v statkoch pripadajúci na jednotku investovaných statkov.
 • Nominálny GNP - Nominal GNPPozri hrubý národný produkt, nominálny.
1 2 »