Slovník pojmov

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z

Súvaha - Balance sheet

Bilancia finančného stavu firmy k určitému dátumu, pri ktorej sa na jednej strane uvádzajú aktíva a na druhej strane pasíva spolu s čistou hodnotou. Každá položka sa vyjadruje pomocou svojej skutočnej alebo odhadovanej peňažnej hodnoty. Sumy na obidvoch stranách súvahy sa musia rovnať, pretože čistá hodnota sa de W uje ako aktíva mínus pasíva.