Slovník pojmov

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z

Banka - Bank

Banka je právnická osoba so sídlom na území SR, založená ako akciová spoločnosť, ktorá prijíma vklady a poskytuje úvery, a ktorá má na výkon uvedených činností udelené bankové povolenie. Iná právna forma banky sa zakazuje. Banka môže okrem týchto činností vykonávať aj ďalšie bankové činnosti, ak ich má uvedené v bankovom povolení. Sú to napr.
  • tuzemské a cezhraničné prevody peňažných prostiedkov,
  • poskytovanie investičných služieb pre klientov a investovanie do cenných papierov na vlastný účet
  • obchodovanie na vlastný účet s finančnými nástrojmi peňažného trhu vrátane zmenárenskej činnosti,s finančnými nástrojmi kapitálového trhu, s mincami z drahých kovov, pamätnými bankovkami a pamätnými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí,
  • správa pohľadávok klienta na jeho účet vrátane súvisiaceho poradenstva
  • vydávanie a správa platobných prostriedkov
  • vydávanie cenných papierov, účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovanie súvisiacich služieb