Slovník pojmov

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z

K

  • Krivka priemerných nákladov, krátkodobá - Average cost curve, shortrun (SRAC)Grafické zobrazenie minimálnych priemerných nákladov na výrobu tovaru na každej úrovni outputu pri využití danej techniky a technológie, daných cien inputov a existujúceho výrobného zariadenia.
  • Krížová elasticita dopytu - Cross elasticity of demandMiera vplyvu zmeny v cene jedného tovaru na dopyt po inom tovare. Presnejšie, krížová elasticita dopytu sa rovná percentuálnej zmene v množstve požadovaného tovaru A, keď cena tovaru B sa zmení o 1 % , pričom sa predpokladá, že ostatné premenné zostanú nezmenené.
  • Kvantitatívna rovnica výmeny - Quantity equation of exchangeIde o tautológiu MV ? PQ, kde M je ponuka peňazí, V je dôchodková rýchlosť peňazí a PQ ("cena krát množstvo") je peňažná hodnota celkového produktu (nominálneho GNP). Rovnosť je vždy presne daná, pretože V sa definuje ako (P*Q)/M.
  • Kvantitatívna teória cien - Quantity theory of pricesTeória určenia produktu a celkovej cenovej hladiny, podľa ktorej sa ceny (P) pohybujú proporcionálne s ponukou peňazí (M). Táto teória vychádza z kvantitatívnej rovnice MV ? PQ, pričom predpokladá, že rýchlosť (V) je konštantná, alebo má rovnomerne rastúci trend, zatiaľ čo produkt (Q) je vždy na úrovni plnej zamestnanosti. Za týchto predpokladov rast M o k % vyvolá rast P o k % .
    Hoci len málo makroekonómov sa teraz pridŕža striktnej a doslovnej verzie kvantitatívnej teórie cien, predsa len táto teória do istej miery platí v obdobiach, keď sa ponuka peňazí podstatne mení. Opatrnejší prístup charakteristický pre monetaristov vychádza z toho, že ponuka peňazí je najdôležitejším determinantom zmien v nominálnom GNP (pozri monetarizmus).
  • Kvázipeniaze - Near moneyBezrizikové finančné aktíva, ktoré možno ľahko premeniť na peniaze, takže sa približujú skutočným peniazom. Príkladom môžu byt peňažné fondy a pokladničné poukážky.
  • Kvóta - QuotaForma protekcionizmu, pri ktorej je obmedzené celkové množstvo dovozu nejakého tovaru (napr. cukru alebo áut) počas daného obdobia.
« 1 2