Slovník pojmov

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z

P

 • Prirodzená miera rastu - Natural rate of growthMiera rastu pracovnej sily plus tempo rastu produktivity práce. Napríklad, ak pracovná sila rastie o 1 % ročne a output na jednu pracovnú hodinu o 2 % ročne, prirodzená miera ekonomického rastu predstavuje 3 % ročne.
 • Prirodzený monopol - Natural monopolyPodnik alebo odvetvie, ktorého priemerné náklady na jednotku výroby prudko klesajú v celom rozsahu jeho produkcie, ako je to napríklad pri lokálnej distribúcii elektriny. V takom prípade jediný podnik, monopol môže dodávať celú produkciu daného odvetvia efektívnejšie ako viaceré podniky.
 • Prispôsobenie miezd životným nákladom (dohody COLA) - COLA (cost-of-living adjustment)Pozri eskalátorová doložka.
 • Prispôsobiteľne zavesený menový kurz - Adjustable pegMenový systém, pri ktorom krajiny udržiavajú fixný alebo na iné meny zavesený menový kurz. Tento kurz sa však periodicky prispôsobuje, keď sa príliš odchýli od úrovne určenej základnými silami. Uvedený systém sa používal pre hlavné meny v období platnosti bretton-woodskych dohôd ( 1944 až 1971 ).
 • Produkčná funkcia - Production functionVzťah, resp. matematická funkcia špecifikujúca, aký objem produktu možno dosiahnuť pomocou daných inputov. Produkčná funkcia sa využíva pri analýze podniku, resp. ako "agregátna produkčná funkcia" pri analýze národného hospodárstva ako celku.
 • Produkt (output) - OutputPozri úhrnný produkt.
 • Produkt, hraničný - Product, marginalPozri hraničný produkt.
 • Produkt, priemerný - Product, averagePozri priemerný produkt.
 • Produktivita - ProductivityPojem, ktorým sa označuje pomer outputu k inputom (úhrnný produkt delený pracovnými inputmi je "produktivita práce"). Produktivita sa zvyšuje, ak to isté množstvo inputov vytvára viac outputu. Produktivita práce sa zvyšuje v dôsledku technického pokroku, vyššej pracovnej zručnosti pracovníkov a prehlbovania kapitálu.
 • Produktivita kapitálu, čistá - Productivity of capital, netPozri miera výnosu z kapitálu.
 • Profesné zväzy - Craft unionOdbory, kde je členstvo obmedzené na tých, ktorí majú rovnakú kvalifikáciu alebo profesiu (napríklad tesári, strojníci, elektrikári).
 • Progresívne, proporcionálne a degresívne dane - Progressive, proportional and regressive taxesProgresívna daň viac dolieha na bohatých, degresívna daň pôsobí opačne. Presnejšie povedané, daň je progresívna vtedy, ak priemerná daňová sadzba (t. j. dane delené dôchodkom) je vyššia pre tých, ktorí dostávajú vyššie dôchodky, a degresívna vtedy, ak priemerná daňová sadzba klesá s vyššími dôchodkami. Odstupňovaná dôchodková daň môže byť príkladom progresívnej dane; daň z obratu pri potravinách je zasa príkladom degresívnej dane. Pri proporcionálnej dani je priemerné daňové zaťaženie rovnaké pre všetky úrovne dôchodku.
 • Proporcionálna daň - Proportional taxPozri progresívne, proporcionálne a degresívne dane.
 • Protekcionizmus - ProtectionismPolitika, ktorú uskutočňujú niektoré krajiny na ochranu domáceho priemyslu pred konkurenciou z dovozu. (Protekcionistická politika sa najčastejšie realizuje pomocou ciel alebo kvót uvalených na tieto dovozy.)
 • Protitrustové zákonodarstvo - Antitrust legislationZákony, ktoré zakazujú monopolizáciu, obmedzenia v obchode a tajné dohody medzi firmami umožňujúce zvýšenie cien alebo zabraňujúce konkurencii.
 • Pružné menové kurzy - Flexible exchange ratesSystém menových kurzov medzi krajinami, pri ktorom sú kurzy určené prevažne súkromnými trhovými silami (t. j. ponukou a dopytom) bez toho, že by vláda stanovila a udržiavala určitú formu menových kurzov. Tento systém sa niekedy tiež nazýva systém plávajúcich menových kurzov. Ak vláda vôbec nezasahuje do menových trhov, ide o systém čistého plávajúceho menového kurzu.
« 1 2 3